Krav til energimåleutstyr

Fra Energiavregning
Hopp til navigering Hopp til søk

1 Energimåling i traksjonsenheter

For traksjonsenheter som omfattes av Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (LOC&PAS TSI), gjelder respektive krav til energimålerutrustning og denne skal således aksepteres av Bane NOR. Det skal være stedsangivelse. Målte energidata skal overføres Erex systemet hos avregningsansvarlig i samsvar med UIC Leaflet 930. Målte energidata for et helt døgn skal normalt overføres til Erex systemet hos avregningsansvarlig etterfølgende dag før klokken 05:00.

Det skal være stedsangivelse, jf. [LOC&PAS TSI] Appendix D.

For traksjonsenheter som ikke omfattes av LOC&PAS TSI, gjelder likevel de relevante kravene til energimåleutrustning så langt det er rimelig. Veiledning for etterlevelse er gitt nedenfor i 1.1-1.3. Det skal være stedsangivelse.

1.1 Bane NORs energimåleutrustning med tidsoppløsning og stedsangivelse

Energimålerutrustning for traksjonsenheter som skal benyttes til energiavregning kan bestilles hos og leveres gjennom Bane NOR. Kostnader for energimålerutrustning med tilhørende utstyr som skal monteres i traksjonsenheter skal belastes togselskapene. Togselskapene skal følge Informasjon og krav til togselskap som skal installere energimålere.

Togselskapene er ansvarlig for:

  • at energimålerutrustning med tilhørende utrustning monteres i aktuelle traksjonsenheter
  • korrekt prosjektering, montering og instrumentering av nødvendig utrustning i traksjonsenheten i henhold til Bane NORs beskrivelser (energimålerutrustning, måleverdiomformere, tilkoblinger, energiforsyning osv)
  • at utstyret ikke blir skadet

Bane NOR er eier av selve energimålerutrustningen inkludert kommunikasjonsutrustningen og

  • har systemansvaret for energimålerutrustningen
  • skal varsle togselskapene dersom energimåleutrustningen ikke sender avlesning som den skal
  • skal ved defekt energimålerutrustning stille til rådighet nye komponenter for innmontering


Energimålerutrustningen tilbudt via Bane NOR tilfredsstiller LOC&PAS TSI. Målere levert av Bane NOR kontrolleres/kalibreres hvert 8. år.

1.2 Annen energimåleutrustning

For traksjonsenheter som har annen energimåler eller energiberegningsutrustning kan denne godkjennes av Bane NOR. Uavhengig 3-part skal verifisere at systemet har tilfredsstillende nøyaktighet og tilfredsstillende sikkerhet mot manipulasjon av målerverdier.

1.3 Nøyaktighet

Krav til nøyaktighet følger L&P TSI på 1,5 %.

Dersom kravet om maksimalt 1,5 % total unøyaktighet av spesielle årsaker ikke kan oppnås av kjøretøy omfattet av LOC&PAS TSI kan det søkes dispensasjon kravet. Dispensasjonssøknaden må begrunnes.

For eldre traksjonsenheter som per 1.1.2006 hadde strøm- og/eller spenningstransformator installert, kan en total unøyaktighet på 5 % aksepteres.

2 Energimåling ved inntak til matestasjonsanlegg

Levert energi til matestasjonsanlegg skal måles av respektive eiere av eksternt nett. Dette skal gjøres i henhold til forskrift. Se Forskrift om kraftomsetning og nettjenester.

3 Energimåling av andre eksterne energiforbrukere og infrastruktureiers interne anlegg

Energimåleutstyr hos andre eksterne energiforbrukere på lavspenningsnivå er omfattet av Forskrift om krav til elektrisitetsmålere.

Energimåleutstyr hos andre eksterne energiforbrukere på høyspenningsnivå skal være i henhold til Teknisk regelverk/Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Elektrisitetsmålere.

Energimåleutstyr på Bane NORs interne anlegg skal være i henhold til Teknisk regelverk/Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Elektrisitetsmålere.

4 Kontrollordning for energimålere

Ved mistanke om feil på måler skal forholdet bringes i orden.

I fremtiden kan det komme kontrollordning for energimålere som en del av de tekniske spesifikasjonenen for samtrafikkevne.