Tariffer for energiforbruk per bruttotonnkilometer

Fra Energiavregning
Hopp til navigering Hopp til søk

1 Bakgrunn

Energiforbruk til togframføring som ikke avregnes på bakgrunn av energimålere i tog skal belastes på bakgrunn av innrapporterte kjørte bruttotonnkilometer fra togselskapene multiplisert med på forhånd bestemte nøkkeltall (tariffer) for energiforbruk per bruttotonnkilometer. Årsaken til at energien ikke måles kan være at energimåler ikke er installert eller er i ustand.

Tallene regnes for å være noe i overkant av normalt energiforbruk ved togfremføring ettersom simuleringsmetoden for å finne dem legger til grunn relativt tøft kjøremønster. Nøkkeltallene tar hensyn til tilbakelevert energi ved tilbakemating.

2 Metode

Nøkkeltallene er i hovedsak fremkommet ved hjelp av simuleringer i programverktøyet SIMPOW® TRACFEED® Simulations [1] og er utredet i blant annet [2]. Ytterligere nøkkeltall er videre basert på [3],[4] og [5].

Tallene for de ulike strekningene angitt er fremkommet som et gjennomsnitt for flere tog fra ende til ende på relasjonen (for eksempel Dovrebanen = Oslo-Trondheim) og begge veier. For områder (for eksempel Oslo) er tallene fremkommet som et vektet gjennomsnitt av flere relasjoner (det vil si både Asker-Lillestrøm, Skøyen-Ski og Skøyen-Hakadal).

Enkelte av de simulerte nøkkeltallene er verifisert ved hjelp av energimåling/-logging i [6].

3 Tariffer

Nøkkeltall for energiforbruk per bruttotonnkilometer, både levert og tilbakelevert energi, for ulike typer tog, materiell og stoppfrekvens er oppgitt i tabell 1. Tallene inkluderer normalt også energiuttak til blant annet varme, lys, kjøling om bord i materiellet under togfremføring.

Energitap i matestasjonsanlegg, fjernledning og kontaktledning tilkommer etter samme prinsipp og tariffer som målt energi.

Ikke nyttiggjort tilbakelevert energi behandles etter samme prinsipp som for målt energi.

Følgende områdedefinisjoner gjelder:

 • Lokaltrafikk Bergen: Lokaltog Bergen-Arna-Voss-Myrdal
 • Lokaltrafikk Jæren: Lokaltog Stavanger-Sandnes-Nærbø-Egersund
 • Lokaltrafikk Oslo: Lokaltogspendler Drammen-Asker-Lillestrøm-Dal, Skøyen-Ski og Skøyen-Hakadal (osv.), dvs. tog med stopp på hver stasjon nær Oslo ("innerlokal") linje L1...L3.
 • Lokaltrafikk Østlandet: Lokaltogspendler Kongsberg-Eidsvoll, Spikkestad-Moss, Skøyen-Mysen-Sarpsborg, Skøyen-Årnes-Kongsvinger, Skøyen-Gjøvik (osv.) og flytog, dvs. tog med stopp på hovedstasjoner nær Oslo ("ytterlokal") linje L10...L22, F1...F2 og R30 (Gjøvikbanen).
 • Østlandsområdet: Andre tog innenfor området avgrenset av Kornsjø-Skien-Kongsberg-Hønefoss-Gjøvik-Lillehammer-Charlottenberg
 • Andre banestrekninger (Arendalslinjen, Bergensbanen osv.): Trafikk på disse strekningene (beregnes for hele relasjonen)
Tabell 1: Tariff for energiforbruk per bruttotonnkilometer for ulike typer tog, rullende materiell og stoppfrekvens oppgitt som levert energi / tilbakelevert energi.
Godstog Persontog
Lokomotiv uten tilbakemating Lokomotiv med tilbakemating Lokomotiv uten tilbakemating Lokomotiv med tilbakemating Motorvognsett uten tilbakemating Motorvognsett med tilbakemating
Arendalslinjen - - - - 60/0 -
Bergensbanen 30/0 30/3 42/0 41/4 48/0 47/5
Dovrebanen 25/0 25/3 47/0 46/10 49/0 48/8
Flåmsbana - - 100/0 98/28 87/0 -
Ofobanen vestgående 2/0 2/10 13/0 12/6 13/0 12/6
Ofotbanen østgående 64/0 64/2 73/0 73/2 73/0 73/2
Sørlandsbanen Oslo-Krs 27/0 27/3 41/0 40/9 42/0 41/4
Sørlandsbanen Krs-Stvg 30/0 30/3 47/0 46/10 48/0 47/5
Østlandsområdet 23/0 23/2 40/0 39/4 53/0 52/8
Lokaltrafikk Østlandet - - 45/0 39/5 62/0 61/8
Lokaltrafikk Oslo - - - - 105/0 104/28
Lokaltrafikk Bergen - - - - 74/0 61/10
Lokaltrafikk Stavanger - - - - 77/0 76/16

4 Referansedokumenter og kilder

 1. Jernbaneverket, Kort informasjon om SIMPOW TRACFEED Simulations, 2005-04-11, dokumentnummer 200402175-10X
 2. BanePartner på oppdrag fra Bane Energi, Beregning og anbefaling av forbrukstall til bruk i energiavregning – August 2002, 2002-07-24, prosjektnummer 199883, saksnummer 01/06331 JI 760
 3. Jernbaneverket Infrastruktur Utbygging Prosjekttjenester på oppdrag fra Jernbaneverket Infrastruktur Teknikk Premiss og utvikling Elkraft, Utredning av kontaktledningstap, 2005-04-09, prosjektnummer 760253, saksnummer 200400568
 4. Simuleringer og vurdering i interne dokumenter på sak 200402794
 5. Simuleringer og vurdering i interne dokumenter på sak 201101787
 6. BanePartner på oppdrag fra Jernbaneverket Hovedkontoret Banesystem Elkraft, Energiavregning i tog. Måling for kontroll av simulerte nøkkeltall for energiforbruk per bruttotonnkm – Delrapport mars 2003, 2003-01-10, prosjektnummer 292257, saksnummer 03/1348 SBP 760

5 Versjonshåndtering

Versjonsnummer Utarbeidet Gyldig fra Endringer
1.0 31.10.05 01.07.06 Utarbeidet
1.1 05.06.06 01.01.07 Rettet feil i nøkkeltall for tilbakelevert energi fra vestgående godstog på

Ofotbanen, beregnet ved 250 kN bremsekraft

1.2 18.12.14 01.01.14 Tariff for motorvognsett uten tilbakemating på Flåmsbanen
1.3 30.09.16 01.01.16 Oppdatert tariff for motorvognsett i Østlandsområdet
1.4 02.01.18 01.01.18 Oppdatert tariff for lokomotivtrukne tog på Flåmsbanen
Presisering lokaltrafikk Oslo vs. Østlandet
1.5 19.09.18 01.01.18 Etablert tariff for motorvognsett med tilbakemating Lokaltrafikk Bergen