Tariffer for tap i kontaktledningsanlegg, matestasjonsanlegg og fjernledning

Fra Energiavregning
Hopp til navigering Hopp til søk

1 Bakgrunn

Omforming, transformering og overføring av elektriske energy fører til energitap i banestrømforsyningen. Disse tapene er synliggjort og fakturert basert på prosentvise faktorer som gjelder for energi levert til hver kunde i nettet. Prosentsatsene kan justeres basert på forskjellige karakteristikker av den forbrukte energien. Den typiske forsyningskjeden for energi fra ekstern netteier til kunden er skissert i figur 1. Pilene viser definert positiv energiretning.

Forsyningskjede.png

Figur 1: Illustrasjon av banestrømforsyning med positiv effektflyt

For tariffene for omformingstap og overføringstap legges estimert tapsprosent for foregående år til grunn justert for eventuelle avvik mellom tidligere års tariffer og virkelige tap iht. Prinsipper og vilkår for avregning av kostnadselementer#Generelt.

2 Estimering av tap

2.1 Omformingstap

Tapsprosenten for en omformerstasjon grovt sett typisk belastningsuavhengig på grunn av tomgangstap. Den gjennomsnittlige tapsprosenten estimeres på bakgrunn av formel (1).

\bar{\sigma}_{cn} =\frac{\text{Energi levert til alle stasjoner} - \text{Energi levert fra alle stasjoner}}{\text{Energi levert til alle kunder + Overfoeringstap}} Formel 1

Tariff for omformingstap i de ulike nettområdene er gitt i tabell 1.

Tabell 1: Tariff for omformingstap
Nettområde Tariff: \bar{\sigma}_{cn}
Sør-Norge 10,0 %
Ofotbanen 19,0 %

2.2 Overføringstap

Tapsprosenten for overføringsnettet er til en stor grad avhengig av belastningen og er estimert på bakgrunn av formel (2). Estimeringen tar hensyn til den energivektede gjennomsnittlige effektfaktoren til forbrukerne i nettet og inkluderer i tillegg tap på grunn av tilbakemating fra tog.

\bar{\sigma}_{ln} =\frac{\text{Energi levert til inn i overfoeringsnettet} - \text{Energi levert fra overfoeringsnettet}}{\text{Energi levert til alle kunder}} Formel 2

Tariff for overføringstap i de ulike nettområdene er gitt i tabell 2.

Tabell 2: Tariff overføringstap
Nettområde Tariff: \bar{\sigma}_{ln}
Sør-Norge 3,0 %
Ofotbanen 3,0 %

2.3 Innvirkning av last

Belastningens innvirkning på tapsprosenten i overføringsnettet fordeles basert på den estimerte gjennomsnittlige justeringsfaktoren som tar hensyn til både forbrukt reaktiv effekt og overharmoniske strømmer. Den delen av faktoren som tar hensyn til den reaktive effekten bør kalkuleres i henhold til EN 50388:2005 punkt 6.2 og den delen som tar hensyn til overharmoniske bør baseres på THDi fra toget. Faktorene kan enten beregnes separat eller basert på informasjon fra energimålere dersom dette er mulig. Beregningen av faktorene bør legge til grunn en representativ togtur med en representativ andel stillstand. Faktorene bør leveres av respektive togselskap/kunde. Dersom en slik gjennomsnittlig justeringsfaktor basert på målinger, alternativt simuleringer, ikke er tilgjengelig kan den som gjennomfører energiavregningen selv estimere den.

Den endelige faktoren for lastinnvirkningen fλy er estimert ved hjelp av formel 3, men kan justeres avhengig av hvordan energimåleren som benyttes håndterer overharmoniske strømmer.


\bar{f}_{\lambda y} = 1/(cos\phi)^2 \cdot (1+THD_i^2) Formel 3


Den estimerte gjennomsnittlige justeringsfaktoren for ulike typer belastning er gitt i tabell 3.

Tabell 3: Estimert gjennomsnittlig justeringsfaktor
Belastningstype \bar{f}_{\lambda}
Kjøretøy med trinnkopling (eks. Dm /3, El13, El14, Ma, Tp68) 1,11
Diodelokomotiver (eks. El15, BR161) 1,23
Tyristorlokomotiver med 2 tyristorbroer og telefilter (eks. El16, Rc 2/3/4/5/6) 1,52
Tyristorlokomotiver med 4 tyristorbroer og telefilter (eks. Rm) 1,43
Tyristorlokomotiver med 2 (eller 4) tyristorbroer uten telefilter 2,00
Motorvognsett med tyristorstyring med 2 tyristorbroer og filter (eks. Tp69 a/b/c) 1,92
Motorvognsett med tyristorstyring med 4 tyristorbroer (eks. Tp69 d/e/g) 1,69
Nettstrømretterkjøretøy (Eks. Ce119/Re/HR241/BR185 (Traxx), EG3100, BR193 (Vectron), El17, El18, IORE, Tp70, Tp71, Tp72, Tp73, Tp74/75, X2, X50/51/52/53/54/55) 1,00
Togvarme 1,00
Sporvekselvarme 1,23
Reservestrømsanlegg 1,23
Annet forbruk relater til infrastrukturen (inklusive biforbruk) 1,23
Energiutveksling med Sverige 1,23
Andre kunder (husholdning, hytter og lignende) 1,23

2.4 Innvirkning av produksjon

I noen tilfeller kan karakteristikker av enten belastning eller nettområde føre til ekstra tap ved produksjon av energi i nettet. Da kan en egen faktor for å ta hensyn til dette benyttes.

Den estimerte faktoren for å ta kompensere for ekstra tap ved energiproduksjon er gitt i tabell 4.

Tabell 4:Estimerte faktorer for å kompensere for ekstra tap ved energiproduksjon
Nettområde Belastning/produksjon \bar{f}_{-ny}
Sør-Norge Alle kjøretøy 0,0 %
Ofotbanen IORE 6,0 %
Ofotbanen Alle andre kjøretøy 3,0 %

3 Beregning av totalt energiforbruk

Basert på opptatt energi E+y og tilbakelevert (produsert) energi E+y til beregnes de tilhørende tapene i henhold til formel 4 som gir den forbrukte energien som faktureres hver enkelt forbruker.

E_y = (1+\bar{\sigma}_{cn}) \cdot (1+\bar{\sigma}_{cl} \bar{f}_{\lambda y}) E_{+y} - (1-\bar{f}_{-ny})E_{-y} Formel 4

4 Endringer

Bane NOR forholder seg retten til å endre tapssatsene ved større endringer i trafikken eller infrastrukturen som er lagt til grunn under utarbeidelsen av disse.

5 Versjonshåndtering

Versjonsnummer Utarbeidet Gyldig fra Endringer
1.0 31.10.05 01.07.06 Utarbeidet
1.1 02.06.06 01.01.07
 • Tapssatssene for matestasjonsanlegg og fjernledning og kontaktledning er regnet om slik at de refereres forbrukspunktet og ikke levert inn i systemet.
 • Tapssatsene for kontaktledning er justert ned for typisk justeringsfaktor for hele nettområdet.
 • Endret definisjon av justeringsfaktor for tapssatser til kun å omfatte levert energi (ikke tilbakelevert) og nye faktorer beregnet
 • Justeringsfaktor for IORE oppgitt både ved 250 og 650 kN bremsekraft.
1.2 08.06.07 01.01.12
 • Rettet uheldig formatering av formel 6 som gjorde at potensen forsvant
 • Lagt til X2, Dm3 og X50 i listen over justeringsfaktorer
 • Tatt hensyn til filterkondensatorer på Tp69 a/b/c for justeringsfaktoren
 • Spesifisert fordeling av justeringsfaktor for IORE
2.0 22.11.11 01.01.12
 • Større omarbeidelse for felles nordisk metode, se [1].
 • Som utgangspunkt for tariffregime innført 01.01.12 er benyttet tapssatser fra versjon 1.2, se [2]
2.1 26.06.13 01.01.13
 • Oppdatert \bar{f}_{\lambda} for Rm basert på målinger.
 • Oppdatert \bar{f}_{\lambda} for NSB tp74/75.
 • Rettet feil \bar{f}_{\lambda} for tyristorlokomotiver uten telefilter.
 • Rettet feil \bar{f}_{\lambda} for utveksling med Sverige.
 • Oppdatert \bar{\sigma}_{cn}, \bar{\sigma}_{ln} og \bar{f}_{-ny} basert på energiavregning for 2012.
2.2 08.04.14 01.01.14
 • Angitt \bar{f}_{\lambda} for BR193 (Vectron).
 • Oppdatert \bar{\sigma}_{cn} og \bar{\sigma}_{ln} basert på energiavregning for 2013.
2.3 20.03.15 01.01.15
 • Oppdatert \bar{\sigma}_{cn} og \bar{\sigma}_{ln} basert på energiavregning for 2014.
2.4 07.03.16 01.01.16
 • Oppdatert \bar{\sigma}_{cn} og \bar{\sigma}_{ln} basert på energiavregning for 2015 og akkumulert mer-/mindreinntekt fra tidligere år.
2.5 07.04.17 01.01.17
 • Oppdatert \bar{\sigma}_{cn} og \bar{\sigma}_{ln} basert på energiavregning for 2016 og akkumulert mer-/mindreinntekt fra tidligere år.
 • Oppdatert \bar{f}_{-ny} for IORE på Ofotbanen.
 • Felles \bar{f}_{\lambda} for alle nettstrømrettertog. Bane NOR mottar ikke lenger informasjon om kjøretøyene til å kunne beregne denne nøyaktig.
2.6 22.03.18 01.01.18
 • Oppdatert \bar{\sigma}_{cn} og \bar{\sigma}_{ln} basert på energiavregning for 2017 og akkumulert mer-/mindreinntekt fra tidligere år.
2.7 28.03.19 01.01.19
 • Oppdatert \bar{\sigma}_{cn} og \bar{\sigma}_{ln} basert på energiavregning for 2018 og akkumulert mer-/mindreinntekt fra tidligere år.

6 Referansedokumenter og kilder

 1. Nordisk Elkraftteknisk Samarbete (NES), All Nordic Network, Traction power supply, energy settlement, Energy loss equation and its components and definitions. Rapport datert 2011-12-15 Med Jernbaneverket nummer EB.800114-000
 2. Internt notat i Jernbaneverket, Jernbaneverkets standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi - Diverse vurderinger i forbindelse med ny revisjon gyldig fra 01012012. Dokument nummer 201101787-1X