Lavspenning/Hytte for el-teknisk installasjon

< Lavspenning


1 HENSIKT OG OMFANG

Hensikten med denne kravspesifikasjonen er å beskrive krav til ”Hytte for elektrotekniske installasjoner”, slik at leverandør kan produsere, kontrollere og levere i samsvar med Bane NORs forventninger.

Denne spesifikasjonen stiller krav til hytte/bygning (heretter kalt ”hytte”) for plassering av teknisk utstyr. Fire varianter er identifisert:

 1. Tele 3,5
 2. Tele 7
 3. Lavspenning (På bestilling: eventuelt med avdelt transformatorrom og ekstra dør)
 4. Nettstasjon

Hytte vil bli montert der Bane NOR finner dette nødvendig, ved basestasjoner, ved linjen, i tunneler, ved planoverganger og på stasjoner.

For utførelsene med Tele 3,5 og Tele 7 er det i noen tilfeller påkrevd å bruke helikoptertransport i ett eller flere løft.

Kravspesifikasjonen beskriver normert utførelse av hytte. Hytten kan ha ferdig montert el-installasjon og ventilasjon i henhold til spesifikasjon.

1.1 Tidligere versjon

 • Dato: 16. desember 2014

2 FUNKSJON

For noen varianter inngår fundament i leveransen av hytte.

a) Hytten skal være fabrikkmontert og klar til å installeres på fundamentet.

b) Leverandøren skal ha ansvaret for all funksjonalitet, slik at kravene i dette dokumentet er oppfylt.

c) Leverandøren er ansvarlig for levering av det utstyret som inngår for aktuell variant av hytte.

d) Leverandøren skal ha det fulle ansvar og treffe alle nødvendige tiltak i forbindelse med installasjon, testing og verifisering av de leverte komponenter.

3 REFERANSER

a) Følgende nasjonale og internasjonale standarder og bestemmelser er normative. Hvis det oppstår en konflikt mellom spesifikasjonene, Bane NORs krav og andre gjeldende krav, skal det strengeste kravet ha preferanse.

 1. https://trv.jbv.no/wiki/Felles_elektro
 2. Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg (FEF)
 3. Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner (FEB)
 4. Forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg (FEL)
 5. Forskrifter om elektrisk utstyr (FEU)
 6. NS 470 Sveiste stålkonstruksjoner
 7. NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner
 8. NS 3421 Beskrivelsestekster for tekniske installasjoner
 9. NS 3464 Utførelse av stålkonstruksjoner – Allmenne regler og regler for bygninger
 10. NS 3472 Prosjektering av stålkonstruksjoner – Beregninger og konstruksjonsregler
 11. NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner – Beregninger og konstruksjonsregler
 12. NS 3479 Prosjektering av bygningskonstruksjoner
 13. NS 3480 Geoteknisk prosjektering, fundamenter, grunnarbeider, fjellarbeider
 14. NS 3490 Prosjektering av konstruksjoner – Krav til pålitelighet
 15. NS 3491 Prosjektering av konstruksjoner – Dimensjonerende laster
 16. EN 50125-3 Railway applications – Environmental conditions for equipment – Part 3: Equipment for signalling and telecommunications
 17. EN 50125-2 Railway applications – Environmental conditions for equipment – Part 2: Fixed electrical installations
 18. NEK 399 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett
 19. NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
 20. NEK 439 Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer
 21. NEK 440 Stasjonsanlegg over 1 kV AC
 22. NEK 900 Elektriske jernbaneinstallasjoner
 23. REN 6018, REN 6020 (Veiledning fra Rasjonell elektrisk nettdrift, REN)

4 KRAV

4.1 Generelle krav

4.1.1 Bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet

a) Bane NORs krav, norske lover og gjeldende bestemmelser skal gjelde for alle delene av bygg og anlegg, inkludert, men ikke begrenset til, planlegging, konstruksjon og design, produksjon, levering, installering, testing og dokumentasjon.

b) Leverandøren må levere instruksjoner for demontering og en sertifisering fra produktprodusenten som viser at utformingskravene oppfylles. Om nødvendig kan Bane NOR be om en demonstrasjon av demonteringen.

4.1.2 Miljøkrav

a) Hytte skal ikke eksponere skadelige eller ulovlige stoffer.

 1. Utstyr skal ikke inneholde kjemikalier som gjør at produktet ikke kan gjenvinnes eller kastes som ufarlig avfall.

b) Leverandøren skal strebe etter å bruke energieffektive løsninger i alle systemelementene.

4.1.3 Kvalitet

4.1.3.1 Levetid, mekanisk utstyr

a) Hytten og tilhørende utvendig utstyr/materiell skal ha en levetid på minimum 30 år med et minimum av vedlikehold.

 1. 1. Leverandøren skal oppgi relevante krav til vedlikehold.

4.1.3.2 Levetid, elektrisk utstyr

a) For elektrisk utstyr som skal tilkoples lavspenningsanlegg, gjelder siste versjon av FEU (Forskrift om elektrisk utstyr).

4.1.4 Vibrasjon

a) Hytten skal kunne motstå og tåle vibrasjoner som oppstår der kiosken monteres på fundament i nærhet av skinnegang.

4.1.5 Støv

a) Hytten skal ha beskyttelse mot inntrengning av støv. Vegger og tak skal utføres i materialer som ikke avgir støvpartikler til rommet.

4.1.6 Krav til overflater

a) Overflater skal ikke ha skarpe kanter som kan gi skade på person, utstyr eller materiell.

4.1.7 Lagring og transport

a) Hytten og eventuelt fundament skal kunne transporteres med tilgjengelig transportmiddel, se detaljer for aktuell variant.

 1. Utstyr skal emballeres på en slik måte at kvalitet ikke forringes ved lagring eller transport.
 2. Hyttene som forutsettes uttransportert med helikopter, bør ha en utforming med lette materialer (eventuelt modulbasert) for helikoptertransport.
  1. Vekt av hvert enkelt kolli (modul) bør være mindre enn 1000 kg.

4.2 Krav til fundament

4.2.1 Generelt

Det forutsettes at grunnen der hytten skal settes opp, er ferdig drenert ut, stabilisert, planert og tilrettelagt.

a) Leverandør skal for aktuell hytte levere plantegninger med fotavtrykk til fundament og plassering av inntak for kabler etc. relativt til hytte.

 1. Dersom det kreves plasstøpt fundament, skal leverandør levere plantegning med tilstrekkelige detaljer slik at arbeidet kan prosjekteres i forkant av leveransen.

b) Enkelt fundament til hytte kan leveres i en eller flere moduler.

4.3 Krav til hytte

4.3.1 Generelt

a) Tekniske og funksjonelle krav til hytte er gitt i Teknisk regelverk: https://trv.jbv.no/wiki/Felles_elektro/Elektrotekniske_bygninger_og_rom

b) Til hver variant av hytte (gitt av grunnplan) skal skal det være en fastsatt spesifikasjon for fundament.

 1. Hytte skal leveres med fundament dersom fundament er bestilt.
 2. Det forutsettes at installasjoner er komplett utført med alle nødvendige innstillinger i den grad det er spesifisert.

4.3.2 Mekaniske krav

4.3.2.1 Montering

a) Hytten skal settes direkte ned på egnet fundament, og festes tilstrekkelig.

4.3.2.2 Klima

a) Hytter skal tåle miljøbelastning – inkludert trykk, vind, nedbør og snølast i utsatt miljø på fjelloverganger.

(Lange tunneler er normalt frostfrie.)

4.3.2.3 Gulvbelastning

a) Hytter skal utformes for nødvendig (punkt-)belastning på gulv.

4.3.2.4 Materialvalg

a) Utførelse kan være med bygningselementer i metall/isolasjon/metall eller stenderverk med kledning.

 1. Ytre flater skal være værbestandige (råtefast), selv med et sterkt begrenset vedlikehold.

b) For hytter (annet enn nettstasjon) skal det være isolasjon i gulv, vegger og tak.

 1. Isolasjon skal dimensjoneres slik at normal drift kan skje mest mulig uten tilførsel av ekstra oppvarming vinterstid.
 2. Yttervegger og tak bør ikke ha kuldebroer.
 3. Yttervegg for transformatorrom bør ha begrenset isolasjon.

c) Innredning bør være utført med brannfaste materialer.

 1. Innvendige vegger og tak bør være hvite og med lett vaskbare og støvfrie overflater.
 2. Gulvet bør ha antistatisk gulvbelegg med jordforbindelse for å begrense ESD-skader, fortrinnsvis i størrelsesorden 0,1 Mohm til 1 Mohm.

d) Inntak til frikjøler (ventilasjons- eller kjøleanlegg) og utblåsing skal tilpasses en kapslingsgrad på IP 44 i åpent terreng eller IP 54 i tunnel.

 1. Luftinntak bør være gjennom gulv.
 2. Ventil for utblåsing plasseres øverst i bakvegg og utstyres med sjalusi.

e) Kabelinntak skal tettes for å unngå gnagere etc. (Roxtec, CSD e.l.)

 1. Alternativt kan det leveres sett med tettemiddel (utforing og tettemasse) for montering etter at kabler er trekt inn i hytten.

f) En av følgende farger inngår i en normal utførelse av eksteriør:

 • RAL7015 Mørk grå
 • RAL7046 Grå
 • RAL6005 Grønn
 • RAL9010 Hvit

4.3.2.5 Overflatebehandling

a) Alle utvendige og innvendige bygningsdeler og -komponenter skal være overflatebehandlet på en slik måte at krav til levetid tilfredsstilles.

 1. Alle ståldeler som brukes utendørs, skal være bestandige mot korrosjon og produsert med galvanisert stål i henhold til Norsk standard.
 2. Alle innvendige ståldeler skal være i rustfritt stål.

4.3.3 Mekanisk utførelse

4.3.3.1 Løftebeslag

a) Hytten skal være beregnet for direkte utplassering fra transportmiddel.

 1. Det skal være løftebeslag montert på hytten, dimensjonert og plassert tilpasset hyttens utforming.
 2. Helikoptertransport bør utføres med:
  1. løftestropper under hytte samt sikring for å unngå innklemte vegger
  2. det er normalt en begrensning på 1 000 kg per løft.

4.3.3.2 Dør og dørlås

a) Effektiv lysåpning i ytterdør er spesifisert.

 1. Dørblad skal slå ut.
 2. Panikkbeslag for åpning av dør fra innsiden skal bestykkes på
  1. nettstasjon
  2. hytte med innplassert (olje-)transformator dersom det er spesifisert

b) Hoveddør skal skal være forberedt for elektronisk adgangskontroll (kortleser) med elektrisk sluttstykke. For dør som skal utstyres med elektronisk lås og kortleser, finnes relevant informasjon:

 1. [| om ytterdør med adgangskontroll]
 2. [| om ytterdør med adgangskontroll, høyspenning]
 3. [| om innerdør med adgangskontroll]

c) Utstyr skal monteres i henhold til FGs regler.

4.3.3.3 Dørpumpe

a) Det skal monteres dørpumpe som kan låses i åpen stilling. (nettstasjon?)

4.3.3.4 Trapp

a) Ved dør skal det leveres galvanisert ståltrapp med ett trinn som kan festes i hytten.

4.3.3.5 Luke i gulv (avhengig av variant)

a) Det kan være en luke på 550x800 mm i gulvet:

 1. Luken skal ha nedfelte løftekroker.
 2. Luken plasseres hensiktsmessig og tilpasset øvrig innredning etter anvisning.

4.3.3.6 Innføring av kabel

a) Det skal være mulig å føre inn kabler i gulv/vegg.

 1. Alle kabelinntak skal være tette slik at fuktighet og/eller skadedyr ikke kan komme inn i rommet.

4.3.3.7 Innvendig kabelføring

a) Det kan være forberedt for kabelføring langs tre av veggene.

 1. Innfesting kan skje fra tak eller i vegg.
 2. Anbefalt bredde på kabelstige: 220 mm.
 3. Mulige løsninger utbes fra leverandør.

4.3.3.8 Montering av utstyr på vegg

a) Bæreevnen i vegg skal tillate innfesting av lettere utstyr og eventuelt kabelbruer.

 1. Utstyrsskap kan eventuelt forankres i vegg for å gi stabilitet mot velting.

4.3.3.9 Ventilasjon

a) Rommet skal være ventilert.

b) Inneluft skal filtreres for støv og skitt.

4.3.3.10 Klaffbord

a) Det skal være montert klaffbord i en høyde av ca. 880 mm over gulv, plassert på bakvegg med hensiktsmessig plassering i forhold til skap.

 1. Anbefalt størrelse: 630*400 mm.

4.3.4 Elektriske krav

4.3.4.1 Generelt

a) Hytte bestilt med elektrisk installasjon skal oppfylle forskrifter, NEK 400 og NEK 439-1.

 1. Utvendig plassert grensesnittskap (jf. NEK 399) med terminering av offentlig forsyning vurderes.

4.3.5 Hytte med plass for transformator

a) Hytte kan ha plass for transformator

b) Hytte med høyspenningsrom vil ha en høyspenningstransformator med 11 kV eller 22 kV.

 1. Det skal være mulig å installere og erstatte transformator i ettertid.
 2. Det skal være en klemme/skinne for terminering av PE-leder på kabel på primærsiden. Bane NOR gir anvisning på om denne PE-lederen skal utisoleres eller ha elektrisk forbindelse med installasjonen på sekundærsiden.
 3. Installasjon av transformator og øvrige høyspenningskomponenter skal installeres i en lukket del av rommet avgrenset med tett vegg/nettinggjerde og tett dør.
 4. Avstander skal ivaretas i samsvar med forskrifter.
 5. Høyspenningskomponenter skal ha merking i samsvar med forskrifter.
 6. Adkost til høyspenningsrom (inkludert hoveddør) skal merkes med høyspenningsskilt og spenningsnivå.

4.3.5.1 Spenningstilførsel

a) Hytte med elektrisk installasjon skal skal leveres med ett av følgende lavspenningssystem:

 1. IT, trefase, 230 VAC.
 2. TN-C/S, trefase, 400 VAC
 3. IT, énfase, 15 kV/230 VAC, 16,7 Hz. Etterfølgende installasjon tilpasses med UPS. Dette tilvalget skal normalt ikke bestilles – utfases.

b) For å lette drift under langvarig svikt i normal energiforsyning, installeres en ytre kontakt (inntak, trefase med jord, 32 A) tilpasset aktuell spenningstilførsel (for bruk av mobilt tilkoblet nødaggregat).

 1. Kontakten beskyttes for alle værforhold.
 2. Inne i hytte monteres vender i hovedtilførsel (etter en eventuell nettstasjon) med følgende stillinger:
  1. Posisjon: 1. Normal forsyning
  2. Posisjon: 0. Ingen forsyning
  3. Posisjon: 2. Forsyning fra utvendig kontakt (inntak).

4.3.5.2 Tilknytningsskap

a) Tilknytningsskap (NEK 399) skal dimensjoneres etter angitte effektbehov for teknisk utstyr.

 1. Inntaksskapet instaleres i ettertid ved/på yttervegg.
 2. Bane NORs fiberoptiske kabel skal ikke føres inn i tilknytningsskap, men termineres rett i hytte.
 3. Elektrisk forsyning levert av Bane NOR skal ikke føres inn i tilknytningsskap, men termineres rett i hytte.

4.3.5.3 Oppvarming og klimaregulering

a) Utstyr for oppvarming og klimaregulering skal leveres og dimensjoneres etter rommets størrelse og utstyrets behov.

 1. Frikjøler, temperaturområde: -15 °C til 35 °C.


b) Støynivået skal være i henhold til norsk standard.

c) Rommet kan ha varmeovn for oppvarming.

 1. Varmeovn skal ha termostat.

4.3.5.4 Utstyrskurser

a) Kurser for utstyr avsluttes med terminering/koblingsboks over anvist skapplass, men under kabelbro.

4.3.5.5 Stikkontakt for vedlikehold og data

a) Det skal installeres minimum to stykk doble stikkontakter med jord for vedlikehold.

b) Det skal monteres minst en dobbel stikkontakt for dataformål ved klaffbord, 1 m over gulv.

4.3.5.6 Belysning

a) Hytte med elektrisk installasjon skal ha innvendig lysarmatur oppunder mønet.

 1. Takbelysning og utvendig belysning aktiveres av innvendig montert bevegelsessensor.

b) Lysarmaturer bør være med LED-teknologi for å redusere energikostnader og støvproblemer.

4.3.5.7 Kabling

a) Innvendig kabling for jording og energiforsyning og innvendig kabling for kommunikasjon/alarm utføres med kabler og materiell helt fritt for halogenholdige materialer.

b) Utvendig kabel og koplingspunkter skal ha beskyttelse mot UV-stråling og mot vanninntrengning.

4.3.5.8 Hovedjordskinne

Hytter forventes plassert utenfor sone for kontaktledning (4 eventuelt 5 meter fra midt i sporet).

a) Alt utstyr i hytte (med mulig reservasjon for nettstasjon) skal utjevnes til hovedjordskinne.

 1. Hovedjordskinne plasseres ved gulvet nær kabelinntaket.
 2. Hovedjordskinne skal ha ledige tilkoplinger for jordelektrode og ringjord.
 3. Det skal være mulighet for terminering av en kabel med tverrsnitt på Cu 95 mm2 eller tilsvarende tverrsnitt med Al på hovedjordskinnen.
 4. Stålkontainer utjevnes til hovedjordskinne med Cu 16 mm2.
 5. Ramme for kabelgjennomføringer skal utjevnes til hovedjordskinne med Cu 16 mm2.

4.4 Merking og dokumentasjon

4.4.1 Merking av elektrisk installasjon

a) Kravet til merking og terminering av kabler skal implementeres i henhold til Bane NORs krav (objektnummer hentes fra Banedata – Bane NORs database over infrastrukturen).

 1. Kabler og kabelbeskyttelsesrør skal være installert og merket på en slik måte at de lett kan identifiseres ved tilsyn, prøving, reparasjon eller endringer i installasjonen.
 2. Merkingen skal være entydig og utført i varig materiale og bør utføres med preget tekst i kablenes/rørenes ytterkappe og/eller med pregede skilt.
 3. Eventuelle krav til merking av kabler i øvrig regelverk (FEL og FEF) skal ivaretas.

b) Merking skal minimum utføres ved:

 • Innføring i skap/fordelinger/hus

c) Det kan i tillegg til kabelidentifikasjon benyttes et merkesystem med fargekoding for identifikasjon av kabler tilhørende ulike fagområder. Dette avtales med Bane NOR.

d) Hytte og eventuelt fundamenter skal minst merkes med følgende:

 • Produksjonsdato
 • Firmanavn for utstyrsleverandør
 • Komponentens katalognummer
 • Lengde og dybde over/under jordnivå (gjelder bare fundamenter)
 • Forutsatt vanlig vedlikehold skal alle etiketter være synlig gjennom den påkrevde levetiden.

4.4.2 Dokumentasjon

a) Krav til dokumentasjon i Teknisk_regelverk skal følges.

 1. Det vil bli definert en oversiktsliste for de aktuelle oppdragene, som beskriver hvilke tegninger og dokumenter som ønskes og tidsfrister for leveranse, da dette kan variere fra oppdrag til oppdrag.

4.4.3 Mottakskontroll og godkjenning i produksjon

a) Det skal utføres test for å bekrefte at hytten samsvarer med alle kravene. Bane NOR skal godkjenne alle tester. Testene skal, som et minimum, inkludere følgende områder:

 • Verifisering av sveisede produkter
 • Ikke-destruktiv test av komponenter
 • Destruktiv test av komponenter
 • Kontroll av dimensjoner
 • Inspeksjon av maling.

b) Destruktive tester skal utføres av leverandøren på et utvalg komponenter.

 1. Kontroll av vitale mål og kontroll av tykkelsen av sinkbelegg på varmgalvaniserte komponenter og materialtester skal baseres på stikkprøving.
 2. Leverandør skal dokumentere og arkivere resultater av testene. Disse skal være tilgjengelige på forlangende.

c) Ved sluttkontroll skal det lages en sjekkliste, som kan omfatte, men ikke begrenses til følgende:

 1. Teknisk befaring av installasjon, tillatelse, håndtering og utforming/utførelse av installasjonen.
 2. Signering av sjekklisten for installasjonen for oversendelse til Bane NOR.
 3. Oppretting av eventuelle avvik fra krav, andre defekter eller mangler som avdekkes.
 4. Bane NOR kan når som helst velge å delta i en sluttkontroll og verifisere samsvar mellom sjekklisten og installasjonen.

4.4.4 Godkjenningsdokumentasjon

a) For bygning og utstyr skal det foreligge en erklæring fra leverandør på at tekniske krav fastsatt for Norge er ivaretatt.

 1. Erklæringen skal underskrives av fabrikant/leverandør eller norsk europeisk) representant for denne.

b) Erklæringen skal inneholde:

 • Beskrivelse av utstyret, merking (fabrikat, type), monteringsanvisning etc.
 • Samsvarerklæring som bekrefter samsvar med Bane NORs krav
 • Identifikasjon av den som har undertegnet erklæringen
 • Prøverapport utstedt av kompetent laboratorium eller typeprøvesertifikat
 • Angivelse av kvalitetssikringssystem
 • Kataloger med anbefalte reservedeler.

c) Godkjenningsdokumentasjon skal være signert og inneholde:

 • Godkjenningsprøving av bygning og installasjon, inkludert sjekklister
 • Protokoll for endelig test.

d) Følgende dokumentasjon skal presenteres og godkjennes av Bane NOR før installasjon:

 • Testprosedyrer
 • Kvalitetssikringshåndbok for utstyrsleverandør
 • Kvalitetsplan.

e) Følgende dokumentasjon skal vedlegges hver leveranse: Følgende dokumentasjon skal oppbevares av Leverandøren og presenteres for Bane NOR på forespørsel:

 • Sertifikater for alle grunnmaterialer
 • Protokoller for stikkprøver
 • Protokoll for sporbarhet.

f) Leverandøren skal legge frem alle nødvendige sertifikater for å dokumentere at komponentenes kvalitet er i samsvar med alle gjeldende standarder og bestemmelser.

 1. Disse sertifikatene skal omfatte, men ikke begrenses til, følgende informasjon:
 • Firmanavn for utstyrsleverandør
 • Kjemisk sammensetning
 • Testresultater
 • Varmebehandling.
 1. I tillegg skal stålprodukter ha følgende informasjon:
 • Karbonekvivalent (CEV) skal være i samsvar med tabell 4 i NS EN 10025 Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål – Del 2: Tekniske leveringsbetingelser for ulegerte konstruksjonsstål
 • Stålet skal ha full tetthet
 • Stålmaterialet skal være passende for varmgalvanisering.

5 Varianter

Betegnelse Tele 3,5 Tele 7 Lavspenning Nettstasjon
Grunnplan (Mål i mm) (Mål i mm) (Mål i mm)
Utvendige mål (ca.) 2500x6000 3200x2200
Takhøyde utvendig (ca.) 2900
Kabelføring under gulv Ja
Innvendig mål, LxB (minimum) 2200x1515 2200x3030
Innvendig takhøyde (minimum) 2400 2400 2700
Hoveddør, karmmål BxH 900x2100 900x2100 1000x2100 ca. 900X2000
Forberedt for elektronisk døråpner Ja Ja Ja Ja
Panikkåpning Kun på bestilling Ja
Luke i gulv – ca. 500 mm fra hoveddør 550x800
Mulighet for å løfte av tak Ønskelig ved
helikoptertransport
Ønskelig ved
helikoptertransport
(Ikke krav) Ja
Transformatorrom Nei Nei Kun på bestilling Ja
Skillevegg, veggtykkelse Kun på bestilling Tett vegg
Dør i skillevegg for adkomst Ja
Dør for transformatorrom
Åpnes kun fra innside
Panikkbeslag
Kun på bestilling
1000x2100
Ja
Nei
Forsterket bæreevne i gulv
til transformatorrom
Etter behov Etter behov
Fundament
Tilbyder skal gi informasjon om krav til fundament, fundament ikke med i avtale Ja Ja
Prefabrikert ringmur i betong Mulig, spesifiseres Mulig, spesifiseres
Prefabrikert ringmur annet materiale Mulig, spesifiseres Mulig, spesifiseres
Inntaksskap, NEK 399
Forsyning fra Bane NOR Uten inntaksskap Uten inntaksskap Uten inntaksskap Uten inntaksskap
Forsyning fra offentlig nett Ja Ja Ja Uten inntaksskap
Tilpasning til offentlig nett
(IT, TN) i tilknytningsskap
Bestiller må spesifisere:
IT- eller TN-system
Bestiller må spesifisere:
IT- eller TN-system
Bestiller må spesifisere:
IT- eller TN-system
Utstyr, innredning
Klaffbord Ja Ja Nei Nei
Varmeovn over hoveddør Ja Ja Nei Nei
Antall lysarmaturer under tak 1 2
Kabelbro 400 langs bakvegg og sidevegger i spesifisert høyde 2250 2250 2400
Eltavle (skap 1), BxDxH Maksimum 600x250x1000 Maksimum 600x250x1000 Nei Nei
Frikjøler (skap 2), BxDxH 600x600x1000 600x600x1000 Nei Nei
Resrevert til skap 3, BxDxH 600x600x2000 600x600x1000 Plass langs yttervegger
reserveres fra gulv til tak
Plass langs yttervegger
reserveres fra gulv til tak
Resrevert til skap 4, BxDxH 600x600x2000 600x600x1000
Resrevert til skap 5, BxDxH 600x600x2000 600x600x1000
Resrevert til skap 6, BxDxH 600x600x1000
Resrevert til skap 7, BxDxH 600x600x1000
Resrevert til skap 8, BxDxH 600x600x1000
Resrevert til skap 9, BxDxH 600x600x1000
Resrevert til skap 10, BxDxH 600x600x1000
Reservert til skap 11, BxDxH 600x600x1000
Innhold i eltavle (skap 1) Materiell avhengig av forsyningssystem Materiell avhengig av forsyningssystem
Tilpasning til offentlig nett (IT, TN) Bestiller må spesifisere:
IT- eller TN-system
Bestiller må spesifisere:
IT- eller TN-system
Driftsvender (kan plasseres utenfor eltavle)
Posisjon «1»:
Posisjon «0»
Posisjon «2»

Normal tilførsel fra inntaksskap
Ingen forsyning
Tilførsel fra utvendig aggregattilkobling

Normal tilførsel fra inntaksskap
Ingen forsyning
Tilførsel fra utvendig aggregattilkobling
Overspenningsvern Ja Ja
Hovedsikring 63 A 63 A
Kurs likeretter (over skap 3) 32 A 32 A
Kurs frikjøler (skap 2) 16 A 16 A
Kurs lys + varmeovn 16 A 16 A
Kurs stikk ved hoveddør 16 A 16 A
Kurs over skap 4 16 A 16 A
Kurs over skap 5 16 A 16 A
Kurs over skap 6 16 A
Kurs over skap 7 16 A
Kurs over skap 8 16 A
Kurs over skap 9 16 A
Kurs over skap 10 16 A
Kurs over skap 11 16 A
Skisse med detaljer [[1]] [[2]]


6 SJEKKLISTE - OPPFYLLELSE AV KRAV

Samsvar:
(Ja/Nei)
Kommentarer
1 HENSIKT OG OMFANG
2 FUNKSJON
a)
b)
c)
d)
3 REFERANSER
4 KRAV
4.1 Generelle krav
4.1.1 Bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet
a)
b)
4.1.2 Miljøkrav
a)
b)
4.1.3 Kvalitet
4.1.3.1 Levetid, mekanisk utstyr
a)
4.1.3.2 Levetid, elektrisk utstyr
a)
4.1.4 Vibrasjon
a)
4.1.5 Støv
a)
4.1.6 Krav til overflater
a)
4.1.7 Lagring og transport
a)
4.2 Krav til fundament
4.2.1 Generelt
a)
b)
4.3 Krav til hytte
4.3.1 Generelt
a)
b)
4.3.2 Mekaniske krav
4.3.2.1 Montering
a)
4.3.2.2 Klima
a)
4.3.2.3 Gulvbelastning
a)
4.3.2.4 Materialvalg
a)
b)
c)
d)
e)
f)
4.3.2.5 Overflatebehandling
a)
4.3.3 Mekanisk utførelse
4.3.3.1 Løftebeslag
a)
4.3.3.2 Dør og dørlås
a)
b)
4.3.3.3 Dørpumpe
a)
4.3.3.4 Trapp
a)
4.3.3.5 Luke i gulv (avhengig av variant)
a)
4.3.3.6 Innføring av kabel
a)
4.3.3.7 Innvendig kabelføring
a)
4.3.3.8 Montering av utstyr på vegg
a)
4.3.3.9 Ventilasjon
a)
4.3.3.10 Klaffbord
a)
4.3.4 Elektriske krav
4.3.4.1 Generelt
a)
4.3.5 Hytte med plass for transformator
a)
b)
4.3.5.1 Spenningstilførsel
a)
b)
4.3.5.2 Tilknytningsskap
a)
4.3.5.3 Oppvarming og klimaregulering
a)
b)
c)
4.3.5.4 Utstyrskurser
a)
4.3.5.5 Stikkontakt for vedlikehold og data
a)
b)
4.3.5.6 Belysning
a)
b)
4.3.5.7 Kabling
a)
b)
4.3.5.8 Hovedjordskinne
a)
4.4 Merking og dokumentasjon
4.4.1 Merking av elektrisk installasjon
a)
b)
c)
d)
4.4.2 Dokumentasjon
a)
4.4.3 Mottakskontroll og godkjenning i produksjon
a)
b)
c)
4.4.4 Godkjenningsdokumentasjon
a)
b)
c)
d)
5 Varianter
Tele 3,5
Tele 7
Lavspenning
Nettstasjon