Overbygning/Ballast

1 Hensikt og omfang

 • Denne spesifikasjonen beskriver objektive krav til jernbaneballast slik at leverandøren kan produsere, kontrollere og levere i samsvar med Bane NORs forventninger.
 • Spesifikasjonen omfatter naturlig og resirkulert jernbaneballast levert til Bane NOR.
  • Med naturlig menes tilslag for jernbaneballast av mineralsk opprinnelse som bare har vært bearbeidet mekanisk.
  • Med resirkulert menes tilslag som kommer fra bearbeiding av tidligere brukt jernbaneballast.
 • Spesifikasjonen bygger på standarden NS-EN 13450:2002+NA:2009 "Tilslag for Jernbaneballast"
  • Der hvor det ikke er samsvar mellom krav i denne spesifikasjonen og NS-EN 13450 gjelder krav i denne spesifikasjonen foran NS-EN 13450
 • Spesifikasjonen skal sikre at ballastpukken oppfyller kravene i forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg 1
 • Krav til avfall fra ballastrensing (ballastrensemasser) omfattes ikke av denne spesifikasjonen.

2 Prøvetaking

2.1 Innledende typeprøving

 • Før levering skal pukkverket / forekomsten kvalifiseres gjennom prøvetaking som viser at alle Geometriske krav, Fysiske krav og Kjemiske krav gitt i denne spesifikasjonen er oppfylt
 • Innledende typeprøving skal i tillegg utføres:
  • når en ny tilslagsforekomst skal tas i bruk
  • når det er vesentlig endring i typen råmaterialer eller i framstillingsbetingelsene som kan ha innflytelse på tilslagets egenskaper.
 • Produksjon av jernbaneballast er underlagt sertifiseringsklasse 2+ som innebærer at kvalifikasjonsprøving og kvalitetssikringssystemer skal inspiseres og godkjennes av et tredjepart kontrollorgan.
  • Kontrollorganet skal utstede sertifikat som attesterer samsvar med denne spesifikasjonen.
 • Ved kvalifikasjonsprøving skal antall prøver stå i forhold til kjent variabilitet i forekomsten.
 • Det er produsentens ansvar at kvalifikasjonsprøvene gir et godt bilde av egenskapene ved ballasttilslaget.
 • Prøvetaking for bestemmelse av innhold av arsen og tungmetaller skal utføres i henhold til "Veileder for prøvetaking og kjemiske analyser av pukk" (NGU Rapport 2007.009).

2.2 Produksjonskontroll

 • Produksjonskontroll skal utføres i samsvar med NS-EN 13450, Tillegg I med prøvehyppigheter angitt i Tabell 1.
 • Bane NOR kan i tillegg utføre stikkprøvekontroll.
 • Materiale til bestemmelse av kornstørrelsesfordeling skal tas i sporet, fra ferdig utlagt og planert, men ikke pakket og justert jernbaneballast for hver 2500 m3 utlagt pukk.
 • Materiale til bestemmelse av kategori for innhold av finkorn skal tas i sporet, fra ferdig utlagt og planert, men ikke pakket og justert jernbaneballast for hver 2500 m3 utlagt pukk.
 • Prøvetaking i sporet skal utføres i henhold til NS-EN 13450, Tillegg A.
 • Materiale til bestemmelse av mekanisk styrke (Los Angeles og micro-Deval) skal tas fra ferdig produsert materiale i transportkjeden eller fra ferdig utlagt og planert, men ikke pakket og justert jernbaneballast i spor.
 • Ved bestemmelse av hhv. kornstørrelsesfordeling (gradering), motstand mot knusing (LARB), og motstand mot slitasje (MDERB), skal mengden av prøvemateriale være minimum 75 kg.

Tabell 1: Minste prøvehyppigheter
Egenskap Prøvemetode Prøvested Minste prøvingshyppighet
Gradering NS-EN 933-1 i sporet 1 pr. 2500 m3 utlagt pukk
Finkorn NS-EN 933-1 i sporet 1 pr. 2500 m3 utlagt pukk
Gradering NS-EN 933-1 ferdig produsert materiale i transportkjeden 1 pr. uke
Finkorn NS-EN 933-1 ferdig produsert materiale i transportkjeden 1 pr. uke
Kornform NS-EN 933-3 ferdig produsert materiale i transportkjeden 1 pr måned
Motstand mot knusing (Los Angeles) NS-EN 1097-2 ferdig produsert materiale i transportkjeden 2 pr. år
Motstand mot slitasje (micro Deval) NS-EN 1097-1 ferdig produsert materiale i transportkjeden 2 pr. år

3 Krav til materialegenskaper til jernbaneballast

3.1 Geometriske krav

Tabell 2: Geometriske krav
Egenskap Kategori Referanse Prøvemetode Merknad
Nominell kornstørrelse D = 63 mm, d = 31,5 NS-EN 13450, pkt. 6.2 For Ofotbanen kan Bane NOR be om 31,5-50 mm kornstørrelse / gradering i kategori A
Gradering Kategori E NS-EN 13450, pkt. 6.3 NS-EN 933-1 Kravet gjelder for jernbaneballast som det tas prøver av i sporet såvel som i transportkjeden
Finkorn Kategori A NS-EN 13450, pkt. 6.4 NS-EN 933-1 Kravet gjelder for jernbaneballast som det tas prøver av i sporet såvel som i transportkjeden
Finstoff Kategori D NS-EN 13450, pkt. 6.5 NS-EN 933-1
Flisighetsindeks Kategori FIIK NS-EN 13450, pkt. 6.6.1 NS-EN 933-3
Formindeks Kategori SI20 NS-EN 13450, pkt. 6.6.2 NS-EN 933-4
Kornlengde Kategori E NS-EN 13450, pkt. 6.7

3.2 Fysiske krav

Tabell 3: Fysiske krav
Egenskap Kategori Referanse Prøvemetode Merknad
Motstand mot knusing LARB 20 NS-EN 13450, pkt. 7.2 NS-EN 1097-2 For strekninger med V<160 km/h og årlig trafikkbelastning < 5 MGT tillates LARB 24
Motstand mot slitasje MDERB 15 NS-EN 13450, pkt. 7.3 NS-EN 1097-1

3.3 Kjemiske krav

4 Informasjon fra leverandør

Leverandør av jernbaneballast skal oppgi informasjon om ballasten i henhold til NS-EN 13450, kap. 10.

5 Referanser

NS-EN 13450:2002+NA:2009 Tilslag for jernbaneballast
NS-EN 932-1:1996 Prøvingsmetoder for generelle egenskaper for tilslag - Del 1: Metoder for prøvetaking
NS-EN 933-1:2012 Prøvingsmetoder for geometriske egenskaper for tilslag - Del 1: Bestemmelse av kornstørrelsesfordeling - Sikteanalyse
NS-EN 933-3:2012 Prøvingsmetoder for geometriske egenskaper for tilslag - Del 3: Bestemmelse av kornform - Flisighetsindeks
NS-EN 933-4:2008 Prøvingsmetoder for geometriske egenskaper for tilslag - Del 4: Bestemmelse av kornform - Formindeks
NS-EN 1097-1:2011 Prøvingsmetoder for mekaniske og fysiske egenskaper for tilslag - Del 1: Bestemmelse av motstand mot slitasje (micro-Deval)
NS-EN 1097-2:2010 Prøvingsmetoder for mekaniske og fysiske egenskaper for tilslag - Del 2: Metoder for bestemmelse av motstand mot knusing
FOR-2004-06-01-931 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
NGU Rapport 2007.009 Veileder for prøvetaking og kjemiske analyser av pukk

6 Endringslogg