Tele

Tele/Tekniske spesifikasjoner

Bane Nor Digitalisering og Teknologi utgir per i dag ikke en komplett teknisk spesifikasjon for alle typer tele utstyr omfattet av Teknisk Regelverk for prosjektering og bygging.


  • Spesifikasjoner for basisutstyr som kabel,trekkerør, kummer og hytter for elektrotekniske installasjoner skal følge og er dekket i kapittel for Lavspenning.


 For å sikre lovbestemt samtrafikkevne skal radio (G)RAN og kjernenettkomponenter (NSS) følge FRS og SRS spesifikasjoner som utgitt av ERA  Subset 32 og 33.


  • Teleutstyr i jernbanetunneler :
  For fagområdet Mobilt Internett i Tog (MIT) prosjekteres jernbanetunnelanlegg spesifikt i takt med hurtig endringer i kommersiell MIMO antenne teknologi.
  En statisk spesifikasjon for dette fagområdet er i Bane NOR vurdert som lite formålstjenlig. Informasjon er tilgjengelig via prosjekteringsveileder for Tele.
  Spesifikasjon for utstyr til Nødnett for radiodekning i jernbanetunneler med lengde over 1000m er basert på gjeldende avtaleverk og bestilling fra DSB.