Tunneler/Vann- og frostsikringskonstruksjoner

Fra Tekniske spesifikasjoner
Hopp til: navigasjon, søk

TEKNISK SPESIFIKASJON FOR VANN- OG FROSTSIKRINGSKONSTRUKSJONER

Hensikt

Denne spesifikasjonen omfatter krav til produkter som skal anvendes for vann- og/eller frostsikring i jernbanetunneler.

Alle krav gjelder både vann- og frostsikringsløsninger med mindre annet er oppgitt.

Aktuelle konstruksjoner skal sikre at vann ikke kommer inn i tunnelrommet ved å hindre vanndrypp og rennende vann på skinnegang og elektriske installasjoner i tunneler ved å lede lekkasjevann ned i drenssystemet. Videre skal konstruksjonen sikre at frost ikke trenger bakenfor vannsikringen og danner is.

Aktuelle konstruksjonstyper er beskrevet i Teknisk regelverk, se Vann- og frostsikring

Konstruksjoner for vann- og/eller frostsikring

Per i dag er totalt fem løsninger i bruk i Jernbaneverket. Relevante krav for dagens løsninger og eventuelt nye løsninger er angitt i tabellen. Alle konstruksjonstyper skal tilfredsstille de beskrevne krav i Teknisk regelverk og relevante krav i denne tekniske spesifikasjonen.

Krav Konstruksjonstype
Betongsegmenter for TBM Kontaktstøp med drenslag og membran Hvelv av betongelementer Hvelv av PE-skum brannbeskyttet med armert sprøytebetong Sprøytbar vanntettingsmembran
Generelle krav
x
x
x
x
x
Betong
x
x
x
x*
Sprøytebetong
x
x
Membran
x
x
x
Membran, sprøytbar
x
Festeanordninger
x
x
Fuger
x

*Blir gjeldende dersom konstruksjonen utføres med veggelementer av betong.

Generelle krav til konstruksjonen som helhet

3.1 Konstruksjonen skal tilfredsstille en trykkstyrke ≥ 200 kPA

3.2 Konstruksjonen skal ikke inneholde KFK- og HKFK-materialer

3.3 Konstruksjonen skal lede vannet ned i eksisterende drenssystem i tunnelen.

3.4 Konstruksjonen skal ha en teknisk levetid på minimum 80 år, med mindre redusert teknisk levetid kan begrunnes med en redusert livsløpskostnad, se Vann- og frostsikring

3.5 Der konstruksjonen benyttes som dryppsikring bør konstruksjonen ha en teknisk levetid på minimum 30 år.

3.6 Frostisolasjon dimensjoneres for frostmengden på stedet. F100 (h°C) skal legges til grunn som frostsikring. Der konstruksjonen benyttes som dryppsikring skal F10 (h°C) legges til grunn. Isolasjonstykkelse beregnes ut fra frostmengde og krav til produktets samlede varmegjennomgangskoeffisient, U-verdi, se Statens vegvesens Håndbok R510 Vann- og frostsikring i tunneler.

3.7 Materialene skal oppfylle brannkravene i Sikkerhetstiltak

3.8 Dersom konstruksjonen har skjøter skal disse utføres med dryppfritt skjøtesystem.

3.9. Konstruksjonen skal være tett, og gjennomføringer skal ikke gi lekkasje inn i tunnelrommet. Metode og utførelse skal være dokumentert.

3.10 Det skal benyttes sertifisert utstyr ved montering av konstruksjonen.

3.11 Det skal foreligge monteringsanvisning på norsk.

3.12 Alle konstruksjonstyper skal monteres i henhold til gjeldende beskrivelser og monteringsanvisninger fra leverandør.

3.13 For krav til laster, se Laster

3.14 Der konstruksjonen skal benyttes som dryppsikring, bør konstruksjonens egenvekt ikke overstige 5 kg/m2.

Betong

4.1 Krav til betong for støp er gitt i Statens vegvesens Prosesskode 1, prosess 34.2

4.2 Krav til betong til bruk i elementer er gitt i Statens vegvesens Prosesskode 1, prosess 34.4.

4.3 Betongen skal også oppfylle krav gitt i NS-EN 206-1.

Sprøytebetong

5.1 Krav til sprøytebetong er gitt i Statens vegvesens Prosesskode 1, prosess 34.2. Dette gjelder også sprøytebetong brukt som brannbeskyttelse.

5.2 Sprøytebetongen skal også oppfylle krav gitt i NS-EN 206-1.

Membran

6.1 Det skal generelt benyttes heldekkende membran med sveiste skjøter.

6.2 Som membran kan det benyttes en uarmert eller armert PVC-membran, PE-membran eller PP membran. Disse skal oppfylle kravene i Statens vegvesens håndbok R510 Vann- og frostsikring i tunneler.

6.3 Hvis konstruksjonen er bygd opp med en egen ytterkledning mot berget som gir tilsvarende tetthet som en membran, gjelder ikke kravet om en heldekkende membran.

6.4 Skjøting av membranen skal utføres med varmsveising. All skjøting på anlegget skal utføres med dobbel sveis. Inntekking av detaljer kan utføres med enkel sveis.

6.5 Tetthetskontroll av dobbel sveis skal utføres med trykkluftprøving i henhold til Statens vegvesens Prosesskode 1, prosess 34.41 pkt. e).

6.6 For sveiser utført av leverandør på fabrikk aksepteres overlappsveis forutsatt at styrke og tetthet kan dokumenteres. Minste effektive bredde for overlappsveis skal være 30 mm.

6.7 Sveiset membran skal ved strekkprøving ikke ryke i sveisen men ved siden av. Det skal ikke oppstå delaminering i sveis eller membran i forbindelse med prøvingen.

6.8 Lagring og håndtering av membran skal være i henhold til leverandørens anvisninger.

6.9 Dersom membranen skal fungere som isolasjonsmateriale, skal isolasjonstykkelse bergenes ut fra frostmengde og krav til produktets samlede varmegjennomgangskoeffisient, U-verdi, se Statens vegvesens håndbok R510 Vann- og frostsikring i tunneler.

Sprøytbar vanntettingsmembran

For spesifikke krav til sprøytbar vanntettingsmembran, se Teknisk spesifikasjon Sprøytbar vanntettingsmembran

Festeanordninger (bolter og tilbehør)

8.1 Boltene skal dimensjoneres slik at konstruksjonen tilfredsstiller funksjonskrav i Teknisk regelverk.

8.2 Bolten skal ikke ha kapasitetsforringelse langs boltens lengde.

8.3 Bærende forankringsbolter skal ha sikker forankring i berg.

8.4 Boltedimensjon og -mønster skal vurderes i henhold til krav til trykk- og suglaster i Laster

8.5 Varmforsinking skal utføres i henhold til NS-EN ISO 1461. Krav til tykkelse på varmforsinking er gitt i Statens vegvesens håndbok R510 Vann- og frostsikring i tunneler.

8.6 Alle ståldeler skal pulverlakkeres i henhold til NS-EN 13438.

8.7 Boltens forankring skal kontrolleres ved prøving i henhold til prosedyre gitt i NS-ISO 2859.

Fuger (mellom betongelementer)

9.1 Elementene skal være plassert i forhold til referanselinjer i tunneler som utsettes iht. NS 3463.

9.2 Ferdig montert hvelv skal ikke ha større avvik enn det som er angitt i tabellen. Hvis ikke annet angis spesielt, skal en fugebredde på 20 mm legges til grunn.

Toleranser
Type avvik Tillatt avvik (mm)
Fugebredde
+12
Fugesprang begge sider
+20
Plassering horisontalt i forhold til en sekundærlinje
+25
Plassering vertikalt i forhold til en sekundærlinje
+25

9.3 Alle fuger skal være tette som ekstra sikkerhet mot innlekkasjer som følge av skader på membranen og som tetting mot luftveksling.

9.4 Fugetettingen skal utføres som en totrinns tetting.

9.5 Fugen skal forsegles mot trafikksiden med egnet fugemasse.

9.6 Fugetettingen med forsegling skal i tillegg tilfredsstille følgende krav:

  • Oppta de aktuelle toleranser
  • Oppta bevegelser i fugen som følge av temperaturvariasjoner
  • Tåle temperaturvariasjonene