Felles bestemmelser/Definisjoner, forkortelser og symboler

Innhold

1 Hensikt og omfang

Hensikten med dette kapitlet er å gi oversikt over, og forklaring til, de definisjoner, forkortelser og symboler som brukes i regelverket for vedlikehold.

Definisjonene er samlet for alle fag mens forkortelser og symboler er listet opp for hvert enkelt fag. Ikke alle fagene har både definisjoner, forkortelser og symboler.

Definisjoner, forkortelser og symboler er ordnet i alfabetisk rekkefølge for å lette søking.

2 Definisjoner

Se liste over alle definisjoner i Teknisk regelverk.

3 Forkortelser

3.1 Forkortelser for flere fag

ATC 
Automatic Train Control. Automatisk togkontroll
CEN 
European Committee for Standardization
CENELEC 
European Committee for Electrotechnical Standardization
CTC 
Centralized Traffic Control. Fjernstyring
DSB 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
EMC 
Electro Magnetic Compatibility, elektromagnetisk. sameksistens
EN 
European Standard
ERTMS 
European Rail Traffic Management System.
ETCS 
European Train Control System.
FAT 
Factory Acceptance Test, Fabrikktest
FEF 
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg.
FEL 
Forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg.
FEU 
Forskrifter om elektrisk Utstyr.
FMEA 
Failure Mode and Effect Analysis, feilmodi og effekt analyse
FMECA 
Failure Mode, Effect and Criticality Analysis, feilmodi og effekt analyse hvor kritiske forekomster blir dokumentert og hvor virkning blir studert
FTA 
Fault Tree Analyses. Feiltreanalyse.
Hazop 
Hazard and Operability study. Studie av identifiserte farer (risikoanalyse).
IEC 
International Electrotechnical Commision. Standardiseringsorganinsasjon.
ISO 
International Organisation for Standardization.
LCC 
Life Cycle Cost. Livsløpskostnad.
LED 
Light Emitting Diode.
MDT 
Mean Down Time. Midlere nedetid.
MTBF 
Mean Time Between Failure. Gjennomsnittelig tid mellom feil.
MTTR 
Mean Time To Repair. Gjennomsnittlig reparasjonstid.
NEK 
Norsk elektrisk komite.
SAT 
Site Acceptance Test. Akseptansetest som forutsetter at utstyret er ferdig installert
STM 
Specific Transmission Module. Gjør at tog med ETCS-ombordutstyr kan framføres på ATC-strekning.
SOK 
Skinneoverkantplan
UIC 
Union Internationale des Chemins de Fer (den internasjonale jernbaneunion)
UPS 
Uninterrupted Power Supply, avbruddsfri strømforsyning.

3.2 Forkortelser for overbygning

BK 
Bakkant – sporveksel
FKP 
Felles kurvepunkt
FOB 
Felles overgangskurve begynnelsespunkt
KP 
Kurvepunkt
OB 
Overgangskurvens begynnelsespunkt
OE 
Overgangskurvens endepunkt
RE 
Overhøyderampens endepunkt
SE 
Stigningskurvens endepunkt
SS 
Stokkskinneskjøt – sporveksel
TK 
Teoretisk kryss - sporveksel

3.3 Forkortelser for elkraft

AT 
Autotransformator.
at 
Avtrekk.
avsp. 
Avspenning.
B-master (stål).
ba 
Bardunanker.
bb 
Bardunbolt.
bbs 
Bardunbolt med stang.
BEJ 
Bransjestandard for Elektriske Jernbaneanlegg.
bli 
Bæreline.
br 
Bryter.
BT 
Sugetransformator (booster transformer).
brl 
Bryterledning.
DS 
Dødseksjon.
ENØK 
Energiøkonomisering.
FG 
Forsikringsselskapenes godkjennelsesnemd
fjl 
Fjernledning.
fl 
Forbigangsledning.
fsl 
Forsterkningsledning.
H-master (stål).
HCI/CDM 
Master Colour lampe.
HQL 
Metalldamplamper.
ht 
Hengetråd.
imp 
Filterimpedans.
jL 
Jordleder.
kl 
Kontaktledning.
kl-anlegg 
Kontaktledningsanlegg.
kls 
Kontaktledningsseksjon.
kt 
Kontakttråd.
kth 
Kontakttrådhøyde.
Lcc 
Life Cycle Cost.
ml 
Mateledning.
mst 
Matestasjon.
NAV 
Høytrykknatriumlamper.
NL 
Negativleder.
PL 
Positivleder.
rl 
Returledning.
RTU 
Remote Terminal Unit.
sbli 
Strekk bæreline.
sek 
Seksjonsfelt.
sh 
Systemhøyde.
SI 
Seksjonsisolator.
skt 
Strekk kontakttråd.
str 
Sugetransformator.
utl 
Utligger.

3.4 Forkortelser for Signal

AS 
Apparatskap for sikringsanlegg og linjeblokk.
FF 
Fremskutt Forsignalgruppe (ATC).
KTP 
Kunstig togpassasje.
Lenkingsgruppe (ATC).
RVG 
Rasvarslingsgruppe (ATC).
SH 
Særlig hastighetsgruppe.
SVG 
Sporvekselgruppe (ATC).
Txp 
Togekspeditør.
VAS 
Veisignal apparatskap.

3.5 Forkortelser for Tele

ADM 
Add Drop Multiplekser.
BSC 
Base Station Controller (GSM-R)
BSS 
Base Station System (GSM-R)
BTS 
Base Tranceiver Station (GSM-R)
BVH 
Banverkets ATC Handbok.
EIRENE 
European Integrated Railway Radio Enhanced Network.
ERO 
European Radiocommunications Office.
ETSI 
European Telecommunications Standard Institute.
GGSN 
Gateway GPRS Service/Support Node (GSM-R)
GPRS 
General Packet Radio Service (GSM-R)
GSM-R 
Global System for Mobile Communications - Railway
HLR 
Home Location Register (GSM-R)
H.O.-mux 
Høyere ordens multiplekser.
ISDN 
Integrated Services Digital Network
ISUP 
ISDN User Part (GSM-R)
ITU 
International Telecommunication Union.
LCD 
Liquid Crystal Display.
MAP 
Mobile Application Part (GSM-R)
MSC 
Mobile Switching Sentre
NMS 
Network Management System.
N – baliser 
Baliser for signalnummer, posisjonskontroll.
OLT 
Optisk Linjeterminal.
PABX 
Private Automatic Branch Exchange
PLMN 
Public Land Mobile Network
PSTN 
Public Switched Telephone Network
PT 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Tidligere: Post- og Teletilsynet).
Q.3 
ITU-standard/grensesnitt for NMS, komplett.
Q.X 
ITU-standard/grensesnitt for NMS, substandard.
RASTI 
Rapid Speed Transmission Index.
RO – baliser 
Radioområde baliser.
SDH 
Synchronous Digital Hierarchy.
SGSN 
Serving GPRS Support Node (GSM-R)
SH-gruppe 
Signalhøyningsbalise
SMS-C 
Short Messaging Service Sentre (GSM-R)
SPT 
System Performance Test
SPV 
System Performance Verification
TLT 
Telefonsystem for togleder.
TM 
Terminal Multiplekser.
TRX 
Tranceiver
VLR 
Visitor Location Register (GSM-R)

4 Symboler

Beskrivelser og lenker til symbolbibliotek for bruk i 2D-dokumentasjon for jernbaneinfrastruktur er beskrevet i teksten nedenfor.

Symbolbibliotekene kan lastes ned fra Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg

3D-Objektbibliotek for bruk i modeller, se Prosjektveilederen, 3D-Objektbibliotek:Bane NORs Objektbibliotek

4.1 Symboler for Overbygning

ae [m/s2
overskuddssideakselerasjon
av [m/s2
ukompensert vertikalakselerasjon
A0 [mm] 
avstand fra spormidt til plattformkant når sporet er rettlinjet
Ai/Ay [mm] 
horisontal avstand fra spormidt til plattformkant når sporet ligger i kurve
dh/dt [mm/s] 
rampestigningshastighet
E [mm] 
overskuddsoverhøyde
h [mm] 
overhøyde
Hp [mm] 
plattformhøyde målt vinkelrett på sporplanet
Hi/Hy [mm] 
vertikal avstand fra overkant laveste skinne til overkant plattform
I [mm] 
manglende overhøyde
ju [m/s2
ukompensert sideakselerasjon
Ki [mm] 
kurveutslag mot den indre siden av en kurve
Ky [mm] 
kurveutslag mot den ytre siden av en kurve
Kv [mm] 
tillegg for utslag som følge av en vertikalkurve med Rv ≤ 1500 m
dI/dt [mm/s] 
endring i manglende overhøyde / rykk
L [m] 
overgangskurvens lengde
r [N/m] 
ballastmotstand (lengdeforskyvningsmotstand sville-ballast)
P [‰] 
rampestigning (rampestigning uttrykkes ofte ved hjelp av stigningstall 1:n)
R [m] 
horisontalkurvens radius
R12 [m] 
fiktiv radius anvendt for beregning av tillatt hastighet på grunn­lag av lengdene for overgangskurver mellom to sirkel­kurver i en kombina­sjonskurve
Rv [m] 
vertikal­kurvens radius
S [N] 
aksialkraft i helsveiset skinne
Sb [‰] 
bestemmende fall/stigning
Sp [m] 
sporavstand - avstand fra spormidt til spormidt
tn [°C] 
nøytraltemperatur
ts [°C] 
skinnetemperatur
V [km/h] 
hastighet
VL [km/h] 
likevektshastighet
Ψ [m/s3
rykk

4.1.1 Skjematisk sporplan

Oversikt over symboler for skjematisk sporplan, se:KO Skjematisk sporplan, symboler

Symbolbiblioteket kan lastes ned fra Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg

4.2 Symboler for Bruer

4.2.1 Bruprotokollskisse

Maler for Bruprotokollskisse kan lastes ned fra Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg

4.2.2 Symboler for bruk i beregningsrapporter

Symboler er angitt i: NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner med underlagte standarder.

Følgende symbolbibliotek kan benyttes der hvor NS-EN 1990 ikke er dekkende:Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Symbolbibliotek for bruer og konstruksjoner

4.3 Symboler for Elkraft

4.3.1 Symboler for kontaktledningsanlegg og banestrømforsyning

For symboler som ikke er jernbanespesifikke skal symbolet utføres i henhold til NEK EN 61082-1:2015.
Oversikt over symboler for skjemaer, se: EH Kontaktledning, skjemasymboler
Oversikt over symboler for strekningsplan, se: EH Kontaktledning, strekningsplan, symboler

4.3.1.1 Tverrfaglig dokumentasjon

Symboler for Tverrfaglig jordingsplan se:EH Tverrfaglig jordingsplan, symboler

4.3.2 Symboler for koblingsskjema, lavspenning

4.3.2.1 Belysning

Oversikt over symboler, se: EL Lavspenning, symboler

4.3.2.2 Reservestrømsystemer

Symbol Beskrivelse
33 Reservestrømstransformator.png Reservestrømstransformator

4.4 Symboler for Signal

I kommende avsnitt vises symboler for bruk i signaltegninger. I tillegg beskrives bruken av symbolene med en forklaring. I avsnitt 4.4.10 er det gitt en oversikt over symboler som skal benyttes i Bane NORs tegninger.

4.4.1 Symboler for forriglingstabeller

Tabell 1: Symboler for forriglingstabeller
Nr. Symbol Forklaring
a) JD501 03 fig005.svg Stillerapparat.

Punktet viser stillverkbetjentens plass.

b) JD501 03 fig006.png Betegner sporfelt er fritt.
c)
JD501 03 fig006.svg JD501 03 fig008.png
1) 2)
Nøkkelfelt:

1) Fylt nøkkelfelt betegner nøkkel innsatt og omvridd.

2) Åpent nøkkelfelt betegner nøkkel tatt ut.

d)
+ -
1) 2)
1) + betegner ”normalstilling”.

2) - betegner ”ikke normalstilling”

e)
JD501 03 fig009.png
1) 2) 3)
Stillere

1) Stiller som kan legges både opp og ned.

2) Stiller som bare kan legges ned.

3) Stiller som kan legges både til høyre og venstre.

4.4.2 Symboler for lyssignaler

Tabell 2: Symboler for lyssignaler
Nr. Symbol Forklaring
a)
JD501 03 fig010.png
1) 2) 3) 4)
Hovedsignal

1) 3-lys

2) 2-lys

3) 3-lys, plassert i åk

4) 2-lys, plassert i åk

b)
JD501 03 fig011.png
1) 2) 3) 4)
Forsignal

1) Frittstående

2) Plassert på hovedsignals mast

3) Plassert i åk

4) Samplassert med hovedsignal i åk

c) JD501 03 fig012.png Brosignal

Forsignal for brosignal

d) JD501 03 fig013.png Enkelt innkjørsignalapparat
e)
JD501 03 fig014.png
1) 2) 3)
Lyssignal forsiktig kjøring

1) Plassert på egen mast

2) Plassert på hovedsignalets mast

3) Plassert på hovedsignalets mast (med forsignal)

f)
JD501 03 fig016.png
1) 2)
Hovedlinjesignal

1) Plassert på egen mast

2) Plassert på hovedsignalets mast

g)
JD501 03 fig017.png
1) 2)
Bremseprøvesignal

1) Plassert på egen mast

2) Plassert på hovedsignalets mast

h)
JD501 03 fig018.png
1) 2)
Avgangsignal

1) Plassert på egen mast

2) Plassert på hovedsignalets mast

i) JD501 03 fig019.png Høyt skiftesignal
j)
JD501 03 fig020.png
1) 2)
Middelkontrollampe

1) Plassert på egen mast

2) Plassert høyt skiftesignals mast

k)
JD501 03 fig021.png
1) 2)
Dvergsignal

1) Plassert på egen mast

2) Plassert på hovedsignalets mast

l) JD501 03 fig013.png Togsporsignal
m) JD501 03 fig023.png Lyd og lyssignal for signalgiving under skifting
n) JD501 03 fig024.png Sporvekselsignal
o) JD501 03 fig025.png Dobbelt sporvekselsignal
p) JD501 03 fig026.png Sporsperresignal
q) JD501 03 fig027.png Rasvarslingssignal

4.4.3 Symboler for togdeteksjon

4.4.3.1 Isolerte sporfelt

Tabell 3: Isolerte sporfelt
Symbol for sporisolering Symbol for en-linje tegning Forklaring
a)
JD501 03 fig028.png
JD501 03 fig029.png
JD501 03 fig030.png Sporfelt med isolerte skjøter
b) JD501 03 fig031.png JD501 03 fig032.png Sporfelt med tilførsel, retur og impedansspole
c) JD501 03 fig033.png JD501 03 fig034.png Sporfelt med overdragstransformator (impedansspole er ikke inntegnet)
d) JD501 03 fig035.png - Tilkoblingskasse for togdeteksjon.

4.4.3.2 FTG-S

Tabell 4: FTG-S
Symbol for sporisolering Symbol for en-linje tegning Forklaring
a) JD501 03 fig036.png JD501 03 fig037.png S-forbinder FTG-S 917/917
b) JD501 03 fig038.png JD501 03 fig039.png S-forbinder FTG-S 46/46
c) JD501 03 fig040.png JD501 03 fig041.png S-forbinder FTG-S 46/917
d) JD501 03 fig042.png JD501 03 fig043.png Forbinder med potensialutligner
e) JD501 03 fig044.png JD501 03 fig045.png Endeforbinder FTG-S 46
f) JD501 03 fig046.png JD501 03 fig045.png Endeforbinder FTG-S 917
g) JD501 03 fig047.png JD501 03 fig048.png Kortslutningsforbinder
h) JD501 03 fig049.png - Avstemt enhet (for to sporfelter)

Sender og mottaker.

i) JD501 03 fig050.png - Jordet seksjonert jordleder med filter (FTG-S)

4.4.3.3 TI21

Tabell 5: TI21
Nr. Symbol for sporisolering Symbol for en-linje tegning Forklaring
a) JD501 03 fig051.png JD501 03 fig052.png Sender
b) JD501 03 fig053.png JD501 03 fig054.png Sender med LMU (forsterker)
c) JD501 03 fig055.png JD501 03 fig056.png Mottaker

4.4.3.4 Akselteller

Tabell 6: Akselteller
Nr. Symbol for sporisolering Symbol for en-linje tegning Forklaring
a) - JD501 03 fig057.png Tellepunkt

4.4.4 Symboler for sporveksel- og sporsperreutrustning

Tabell 7: Symboler for sporveksel- og sporsperreutrustning
Nr. Symbol Forklaring
a) JD501 03 fig058.png Håndstilt sporveksel som ikke inngår i sikringsanlegget.
b) JD501 03 fig059.png Håndstilt sporveksel som inngår i sikringsanlegget. Normalstilling til rett spor.
c) JD501 03 fig060.png Håndstilte sporveksler som inngår i sikringsanlegget. Normalstilling til avvikende spor.
d)
JD501 03 fig061.png 1)
JD501 03 fig062.png 2)
Sentralstilt sporveksel.

1) Normalstilling til rett spor.

2) Normalstilling, kjøring til høyre

e)
JD501 03 fig063.png 1)
JD501 03 fig064.png 2)
Sentralstilt sporveksel.

1) Normalstilling til avvikende spor.

2) Normalstilling, kjøring til venstre

f) JD501 03 fig064b.png Sentralstilt dobbel kryssveksel.

Normalstilling for kjøring fra a til b.

g) JD501 03 fig065.png Sentralstilt enkel kryssveksel.

Normalstilling for kjøring rett frem.

h) JD501 03 fig066.png Sporkryss
i) JD501 03 fig067.png Sporsperre, normalstilling pålagt.

Avsporing til venstre.

j) JD501 03 fig068.png Sporsperrer, normalstilling avlagt.
k) JD501 03 fig069.png Dobbelt sporsperre, normalstilling pålagt.

Avsporing til høyre.

l) JD501 03 fig070.png Kontrollåst sporveksel

Kontrollås som låser sporveksel til rett spor

m) JD501 03 fig071.png Kontrollås som låser sporveksel til avvikende spor
n) JD501 03 fig072.png Drivmaskin
o) JD501 03 fig073.png Lokalomstiller
p) JD501 03 fig074.png Rigel
q) JD501 03 fig075.png Nøkkelapparat (S-lås)

4.4.5 Symboler for veisikringsanlegg

Tabell 8: Symboler for veisikringsanlegg
Nr. Symbol Forklaring
a)
1) 2)
JD501 03 fig076.png
3) 4)
Signal mot vei

1) Enkelt signal på egen kabelplan

2) Dobbelt signal på egen kabelplan

3) Enkelt signal på andre tegninger

4) Dobbelt signal på andre tegninger

b)
JD501 03 fig077.png
1) 2)
Planovergangssignal

1) Signal på egen kabelplan

2) Signal på andre tegninger

c)
JD501 03 fig077.png
1) 2)
Forsignal for planovergangssignal

1) Signal på egen kabelplan

2) Signal på andre tegninger

d) JD501 03 fig078.png Planovergang (ikke sikret)
e) JD501 03 fig079.png Planovergang med halvbommer og bomdrivmaskiner.
f) JD501 03 fig080.png Planovergang med helbommer og bomdrivmaskiner.
g) JD501 03 fig081.png Planovergang sikret med mekaniske veibommer.
h) Induktiv sløyfe.png Induktiv sløyfe
i) Inngang.png Inngang/utgang

Lav

j) Utgang.png Inngang/utgang

Høy

4.4.6 Andre symbol

Tabell 9: Andre symbol
Nr. Symbol Forklaring
a) JD501 03 fig082.png Trasé for kabelgrøft.
b) JD501 03 fig083.png Skjøtemuffer.
c) JD501 03 fig084.png Avgreiningsmuffer.
d) JD501 03 fig085.png Togvei slutt
e) JD501 03 fig086.png Rasvarslingsgjerde
f) JD501 03 fig087.png Apparatskap (AS).
g) JD501 03 fig088.png Telefon
h) JD501 03 fig089.png Veiovergang.
i) JD501 03 fig090.png Veiundergang, bro.
j) JD501 03 fig091.png Tunnel.

4.4.7 Symboler i koblingskjemaer

4.4.7.1 Generelt

Det anvendes koblingsskjema som samtidig både er prinsippkobling og montasjeskjema.

a) Relekontaktene i koblingsskjemaene skal tegnes uavhengig av de tilhørende relespoler slik at skjemaene blir så enkle som mulig.

b) Klemmenummerering samt kabel og ledningsføring skal tegnes slik at koblingsskjemaene blir enklest mulige.

Som en følge av dette vil klempunktene på en og samme klemlist ikke bli tegnet samlet, men bli spredt over skjemaene på samme måte som for relekontakter.

c) Alle oppdelte koblingspunkter (klemmenummer) skal være angitt i koblingsskjemaet.

Unntak:
1) Klemmenummer i kabelmuffer skal ikke angis, da dette alltid skal stemme overens med trådnumrene i den tilhørende kabel. Avsluttes en kabel med klemlist gjelder samme regel som for kabel med kabelmuffe.

4.4.7.2 Relespoler og relekontakter

Tabell 10: Relespoler og relekontakter
Nr. Symbol Forklaring
a) JD501 03 fig092.png Magnetrele.

Relespolen.

b) B - Stålkjernerele.png Stålkjernerele.

Relespolen og egenkontakten til et vanlig stålkjernerele med 10 kontakter.

c) C - Stålkjernerele.png Stålkjernerele.

Relespolen og egenkontakten til et stålkjernerele med 10 kontakter.

Releet har en inneygget motstand på 175 Ω og benyttes i manøversatser for sporveksler.

d) JD501 03 fig095.png Relekontakt - forkontakt.

Releet er normalt tiltrukket og forkontaktene er sluttet.

e) JD501 03 fig096.png Relekontakt - forkontakt.

Releet er normalt frafalt og forkontaktene er brutt.

f) JD501 03 fig097.png Relekontakt - bakkontakt.

Releet er normalt tiltrukket og bakkontaktene er brutt.

g) JD501 03 fig098.png Relekontakt - bakkontakt.

Releet er normalt frafalt og bakkontaktene er sluttet.

4.4.7.3 Relespoler og kontakter benyttet i koblingsskjema

Tabell 11: Relespoler og kontakter benyttet i koblingsskjema
Nr. Symbol Forklaring
a) JD501 03 fig099.png
 1. Relekontakter skal være utført som vist på figuren til venstre.
 2. Bokstaver og tall skal være 3 mm høye.
 3. Linjeavstand i koblingsskjema skal være 21 mm.
  Unntak til punkt 3:
  1. Ved rettelser kan det om nødvendig nyttes mindre avstand, dog ikke mindre enn 15 mm
 4. Kontaktavstand skal være 18 mm
 5. Avstand mellom to klemlist-punkter skal være minst 6 mm.
 6. Diameter på relesymbol skal være 8 mm.
b) JD501 03 fig100.png
 1. Det skal alltid angis ledningsføring i koblingsskjemaene.

Eks.: Figuren viser at kontakt A9 på rele SR.A har to ledninger og kontakt A10 på rele SR.A har en ledning.

c) JD501 03 fig101 1.png Eks.:

Ledningsføringen er angitt med en strek pr. ledning. På kontakt A9 rele SR.A har vi to ledninger, en som går til pkt. 3 på skinne S41og en som går til A1 på rele SF.A. På samme måte har kontakt A2 på rele SR.B to ledninger, hvor den ene ledning går til kontakt F1 på rele SF.A og den andre ledning går til kontakt F9 på rele SR.A (se figuren til venstre).

d) 483px-JD501 03 fig102 1.png Eks. 2:

Fra skinne S41/6 på ramme 6 pkt. 3 går en ledning til kontakt A9 på rele SR.A. Derfra går en ny ledning til kontakt A1 på rele SF.A. En ny ledning fortsetter til klemlistpunkt 32K1/6 på ramme 6. Videre fortsetter en ledning fra klempunkt 32K1/6 på ramme 1 (del 1) til trykknappen kontakt 11 (se figuren til venstre).

4.4.7.4 Sikringsskinner (S) og klemlister (K)

Tabell 12: Sikringsskinner (S) og klemlister (K)
Nr. Symbol Forklaring
a) JD501 03 fig103.png
 1. Sikringskinner skal angis med bokstaven S.
  En skinne er enhver klemlist hvor alle punkter har samme potensial. Vanligvis angis også hvilken spenning (potensial) skinnen har.
  Eks.: Figuren til venstre viser klempunkt 3 på skinne S41. Dette punktet har potensialet 36 V+.
 2. Klemlister skal angis med bokstaven K, såfremt de ikke skal oppfattes som skinner.
 3. Alle klemlister skal være merket med nummer.
  Med klemlister menes koblingsforbindelser hvor de enkelte klemmer er eller kan være uavhengig av hverandre.
  Eks.: Figuren til venstre viser en forbindelse mellom kontakt F1 på rele X til pkt. 3 klemlist 11, videre til pkt. 5 klemlist 8 og til kontakt A1 rele Y.
b) JD501 03 fig104.png
 1. Klemmenummer på forbindelsen mellom to korresponderende klemlister skal skrives kun en gang.
  To korresponderende klemlister har normalt samme klem-listnummer. Med korresponderende klemlister menes to fysisk adskilte klemlister hvor samtlige anvendte klemmenumre på den ene klemlisten er forbundet med tilsvarende klemmenummer på den andre klemlisten.
 2. Skinner og klemlister innenfor et anleggsområde skal ha individuelle skinne- og klemlistbetegnelser.

Unntak:

  1. Adskilte områder tilhørende samme anlegg kan dog ha samme klemlistbetegnelse når misforståelser ikke kan oppstå.
En klemlist kan deles opp i flere fysisk adskilte lister hvis det av merkingen kan oppfattes som en liste (se figuren til venstre).

4.4.7.5 Andre kontakter og vendere

Tabell 13: Andre kontakter og vendere
Nr. Symbol Forklaring
a) JD501 03 fig105.png Kontakt operert av magnet. F.eks. relekontakt (se ovenfor), kontakt i S-lås eller rigel operert av elektromagnet.
b) JD501 03 fig106.png Kontakt operert av stiller eller mekanisk operert på annen måte. Normalt sluttet.
c) JD501 03 fig107.png Venderkontakt, mekanisk operert.
d) JD501 03 fig108.png Trykknappkontakt. Normalt sluttet.
e) JD501 03 fig109.png Venderkontakt, elektrisk operert.

4.4.7.6 Spoler og transformatorer

Tabell 14: Spoler og transformatorer
Nr. Symbol Forklaring
a) JD501 03 fig110.png Spole/vikling, alminnelig symbol.
b) JD501 03 fig111.png Spole med kjerne (ferromagnetisk hvis ikke annet er angitt).
c) JD501 03 fig112.png Transformator med to adskilte viklinger og kjerne, alminnelig symbol.
d) JD501 03 fig113.png Transformator med skjerm.
e) JD501 03 fig114.png Strømtransformator, alminnelig symbol.
f) JD501 03 fig115.png Spole/vikling, alminnelig symbol.
 1. Symbolet skal nyttes ved tonefrekvens og høyere frekvenser.
g) JD501 03 fig116.png Spole med kjerne, variabel. Tonefrekvens eller høyere frekvens.
h) JD501 03 fig117.png Spole med kjerne, tonefrekvens eller høyere frekvens.
i) JD501 03 fig118.png Transformator med kjerne. Tonefrekvens eller høyere frekvens.
j) JD501 03 fig119.png Transformator med skjerm. Tonefrekvens eller høyere frekvens

4.4.7.7 Andre symboler til koblingsskjema

Tabell 15: Andre symboler til koblingsskjema
Nr. Symbol Forklaring
a) = Likestrøm
b) + Positiv polaritet – pluss
c) - Negativ polaritet – minus
d) JD501 03 fig120.png Vekselstrøm, alminnelig symbol.

Benyttes for relativt lave frekvenser; 50 eller 95 Hz.

Den numeriske verdi for frekvensen kan plasseres til høyre for symbolet. Eks.: 10 kHz.
e) JD501 03 fig121.png Sikring, alminnelig symbol. Tilførselsiden markeres fylt.
f) JD501 03 fig122.png Knivsikring eller sikring på kabelstativ.
g) JD501 03 fig123.png Skillekniv. Symbolet skal ikke benyttes som klemlistpunkt.
h) JD501 03 fig124.png Lask. Vanligvis betegnet som ”Amerikansk klemme”.
i) JD501 03 fig125.png Overspenningsavleder. Varistor.
j) JD501 03 fig126.png Motstand (ohmsk), alminnelig symbol.
k) JD501 03 fig127.png Motstand, regulerbar.
l) JD501 03 fig128.png Kondensator, alminnelig symbol.
m) JD501 03 fig129.png Polarisert kondensator.
n) JD501 03 fig130.png Elektrolyttkondensator, ikke polarisert.
o) JD501 03 fig131.png Elektrolyttkondensator, polarisert.
p) JD501 03 fig132.png Likeretterelement (halvlederdiode), alminnelig symbol.
q) JD501 03 fig133.png Zenerdiode (regulerdiode).
r) JD501 03 fig134.png Bidirektiv (toveis) zenerdiode.
s) JD501 03 fig132.png Likeretterelement (halvlederdiode), alminnelig symbol.
t) JD501 03 fig133.png Zenerdiode (regulerdiode).
u) JD501 03 fig134.png Bidirektiv (toveis) zenerdiode.
v) JD501 03 fig135.png Lampe, generelt symbol. Lampetype og effekt kan ved behov påføres. Merking skal påføres på høyre side av symbolet.
Standardisert merking/indikering fra NEK 144: Grafiske symboler for el- og ekom-dokumentasjon benyttes.
w) JD501 03 fig136.png Jordforbindelse, alminnelig symbol.
x) JD501 03 fig137.png Akkumulatorbatteri. Batteriets spenning eller antall celler bør angis.
y) JD501 03 fig138.png Statisk omformer, alminnelig symbol.

Symbolet benyttes f.eks. om:

 1. statisk omformer likestrøm/vekselstrøm.
 2. statisk omformer vekselstrøm/likestrøm (likeretter).
z) JD501 03 fig139.png Enheter som ikke har spesielt symbol kan angis på denne måte.
 1. Symbolet skal alltid spesifiseres med tekst.
aa) JD501 03 fig140.png Hvis det er nødvendig å markere at flere symboler hører sammen i en enhet, kan symbolene rammes inn med en begrensningslinje.
 1. Enheten skal alltid angis med tekst, eks.: OC II.
bb) JD501 03 fig141.png Roterende elektrisk maskin, alminnelig symbol.

Motor og generator.

cc) JD501 03 fig142.png Vekselstrømsmotor, enfase med separate viklinger for hver dreieretning (drivmaskin-motor).
dd) JD501 03 fig143.png Likestrømsmotor, seriemotor (veibom drivmaskin).

Separate viklinger for hver dreieretning.

ee) JD501 03 fig143b.png Mekanisk sammenkoblede maskiner. Omformer med likestrømsmotor.
ff) JD501 03 fig144.png NPN-transistor.
gg) JD501 03 fig145.png PNP-transistor.
hh) JD501 03 fig146.png Tyristor.

4.4.8 Symboler til bruk ved ATC og skiltplan

Tabell 16: Symboler til bruk ved ATC og skiltplan
Nr. Symbol Forklaring
a) JD501 03 fig147.png Faste baliser
b) JD501 03 fig148.png Styrte baliser
c) JD501 03 fig149.png Prefiks balise (P-balise)
d) JD501 03 fig150.png N-balise
e)
JD501 03 fig151.png JD501 03 fig152.png
Første balise i informasjonspunktet
f) JD501 03 fig153.png Samling baliser som er tegnet på et annet skjema
g) JD501 03 fig154.png Tildekket balise
h) JD501 03 fig155.png DATC begynner
i) JD501 03 fig156.png FATC begynner
j) JD501 03 fig157.png ATC slutter
k) JD501 03 fig158.png ATC utkoplet
l) JD501 03 fig159.png ATC innkoplet
m) JD501 03 fig160.png Fjernstyrt strekning (FJS) begynner
n) JD501 03 fig161.png Fjernstyrt strekning (FJS) slutter
o) JD501 03 fig162.png Sterkning uten linjeblokk begynner
p) JD501 03 fig163.png Nedsatt kjørehastighet (Signal 68A)
q) JD501 03 fig164.png Økt kjørehastighet (Signal 68B)
r) JD501 03 fig165.png Avvikende nedsatt/økt kjørehastighet (Signal 68C)
s)
JD501 03 fig166.png JD501 03 fig167.png JD501 03 fig168.png
Markeringsmerke (Signal 68D)
t) JD501 03 fig169.png Midlertidig kjørehastighet (Signal 69A)
u) JD501 03 fig170.png Midlertidig kjørehastighet opphører (Signal 69B)
v) JD501 03 fig171.png Planovergang
w) JD501 03 fig172.png Holdeplass
x) JD501 03 fig173.png ATC-merke 1
y) JD501 03 fig174.png ATC-merke 2
z) JD501 03 fig175.png ATC-merke 2 med målepunktmerke. (Brukes ved samtidlig togbevegelse.
aa) JD501 03 fig176.png ATC-merke 2 (Angir repeterbalise med ATC-krysningsbarriere)
bb) JD501 03 fig177.png ATC-merke 3
cc) JD501 03 fig178.png Avsporingsindikator/balisestolpe
dd) JD501 03 fig179.png Grense-/innkoplingsstolpe
ee) JD501 03 fig180.png Bremsestolpe
ff) JD501 03 fig181.png Seksjoneringsstolpe
gg) JD501 03 fig182.png Baliseskilt (plattformkant)
hh) JD501 03 fig183.png Stigningsviser
ii) JD501 03 fig184.png Fallviser
jj)
JD501 03 fig185.png
JD501 03 fig186.png
Signal 65G, Stopp for elektrisk lokomotiv.
kk)
JD501 03 fig188.png JD501 03 fig187.png
Underskilt for sportilhørighet
ll) JD501 03 fig189.png Avstandsmerke 1
mm) JD501 03 fig190.png Avstandsmerke 2
nn) JD501 03 fig191.png Metermerke (for stopp ved platform)
oo) JD501 03 fig192.png Meterangivelse/underskilt
pp) JD501 03 fig193.png Kjedebrudd
qq) JD501 03 fig194.png Kjedebrudd
rr) JD501 03 fig195.png Rasvarslingsmerke
ss) JD501 03 fig196.png Togvei slutt
tt) JD501 03 fig197.png Planovergangsmerke
uu) JD501 03 fig198.png Togspor-litra


4.4.9 Tegninger for PLS

Eksempel 1 viser toppen av et togveikontrollskjema, hvor togveiordrereleer er erstattet med PLS. Utgangene er skjematisk fremstilt som kontakter og gitt navn på vanlig måte (MII - MI - AI - AII). Utgangene (adressene) er nummerert med tilkoblingens nummer. Denne PLS har felles + spenning på OT+ hentet fra sikringsanlegget. Punktet OT+ kommer igjen på flere skjema.

Figur 1: PLS togveikontrollskjema

Eksempel 2 er et utdrag av stillerskjema hvor stillerne er tilkoblet PLS-inngangene. Inngangene styres fra en intern spenningskilde og hentes ut på koblingspunktet merket 24 V+. Stiller Ah går til inngang 0 på PLS, Av til inngang 1, osv.

Figur 2: PLS stillerskjema

4.4.10 Autocad® - symboler

4.4.10.1 Kabelplan

JD501 03 tab033.png

4.4.10.2 Veibom

JD501 03 tab034.png

4.4.10.3 Diverse

JD501 03 tab035.png

4.4.10.4 Sporfelter

JD501 03 tab036.png

4.4.10.5 Komponenter

JD501 03 tab037.png

4.4.10.6 Rele

JD501 03 tab038.png

4.4.10.7 Signal

JD501 03 tab039.png
JD501 03 tab040.png

4.4.10.8 Veksel

JD501 03 tab041.png

4.4.10.9 Sporveksel

JD501 03 tab042.png

4.4.10.10 Tabell

JD501 03 tab043.png

4.4.10.11 Transformator

JD501 03 tab044.png

4.5 Symboler for Tele

Oversikt over symboler for telefaget se: TE Tele, symboler

Symbolbibliotekene kan lastes ned fra Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg