Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Normgivende referanser

Regelverket inneholder daterte og udaterte referanser til normgivende dokumenter. Det er henvist til dokumentene på hensiktsmessige steder og publikasjonene er listet i egne vedlegg til kapittel 4 for hvert fagområde. For daterte referanser, eller publikasjoner merket med revisjonsnummer gjelder utgaven som er beskrevet. For referanser som ikke er datert eller merket gjelder siste utgave av publikasjonen som det er referert til.


Bane NORs regelverk

[5xx] Teknisk regelverk. Det vises til [Kap.1 avsnitt 2]

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)

[FEL] Forskrifter om Elektriske Lavspenningsanlegg
[FEF] Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
[FEU] Forskrifter om elektrisk utstyr

Norsk elektroteknisk komité (NEK)

[NEK 400] Elektrotekniske lavspenningsanlegg – Installasjoner

REN, anbefalinger (REN as, www.ren.no)

[REN-blad 8021] Distribusjonsnett – overspenningsvern – Valg av LS vern
[REN-blad 9000] Distribusjonsnett – Kabel – Montasje

International Electrotechnical Comission (IEC)

[IEC 60059] IEC standard current ratings
[IEC 60664 series] Insulation coordination for equipment within low-voltage systems
[IEC 60913] Electric traction overhead lines

CENELEC

[EN 50081-1] Electromagnetic compatibility – Generic emission standard – Generic standard class: domestic, commercial and light industry
[EN 50082-2] Electromagnetic compatibility – Generic immunity standard –Industrial environment
[EN 50119] Railway applications – Fixed installations – Electric traction overhead contact lines
[EN 50121 series] Railway applications – Electromagnetic Compatibility
[EN 50121-1] Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 1: General
[EN 50122-1] Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 1: Protective provisions against electric shock
[EN 50124 series] Railway applications – Insulation coordination
[EN 50160] Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks
[EN 50163] Railway applications – Supply voltage of traction systems
[NEK EN 50310] Utjevningsnett for telekommunikasjon i bygninger og andre anlegg
[NEK EN 50174-3] Informasjonsteknologi – kablingsinstallasjon – Del 3 Planlegging og utførelse utomhus
[EN 50264-1] Railway applications - Railway rolling stock power and control cables having special fire performance – Part 1: General requirements
[NEK EN 50600-serien] Informasjonsteknologi – Anlegg og infrastruktur i datasentre
[NEK EN 50600-1] Del 1: Generelle konsepter
[NEK EN 50600-2-1] Del 2-1: Bygningskonstruksjon
[NEK EN 50600-2-3] Del 2-3: Klimakontroll
[NEK EN 50600-2-5] Del 2-5: Sikkerhet
[EN 60071 series] Insulation co-ordination
[EN 61000-6-2] Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments
[EN 61000-6-3] Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments