Kontaktledning/Prosjektering/Returkrets

Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2017
Hopp til: navigasjon, søk

1 Hensikt og omfang

Elektriske krav til returkretsen i dette kapittelet er overført til Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning. Gjenstående krav omfatter systemkrav og mekaniske krav for returledere og krav til komponenter.

2 Generelle krav

Returledning skal dersom autotransformatorer ikke bygges, benyttes ved alle nyanlegg og ved fornyelse av eksisterende anlegg.

Ved prosjektering av returledning på eksisterende master, skal det beregnes om mastene og fundamentene tåler tilleggslasten ved returledningene. Hvis ikke, skal det prosjekteres med nødvendig bardunering, eventuelt utskiftning av master og fundamenter. I returkretsen skal det ikke benyttes brytere eller sikringer.

Strekking av aluminiumsledere: Fast innspente aluminiumsledere skal strekkes opp i henhold til tabell gitt i EK.800053-000.

3 Returledning

3.1 Fremføring

Returledning skal primært fremføres som ledning, men kan også fremføres som kabel der det er nødvendig. For krav til legging av returkabel vises det til Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler.

3.1.1 Avstand mellom parallellførte returledere

Innbyrdes avstand mellom parallellførte returledninger skal minimum være 0.5 meter.

3.1.2 Sikkerhetsavstand til returledningen

Returledningen skal ansees som lavspentledning med hensyn til sikkerhetsavstand. Returledningens frie høyde over marken skal være minst 4 meter i ugunstigste tilfelle.

3.1.3 Krav til nærføring med kontaktledningstrømmen

Returledningen skal føres så nær kontaktledningen som mulig av hensyn til induksjon. Faseavstanden mellom returledning og kontaktledning, forsterkningsledning, mateledning og lignende skal være så stor at det oppnås sikkerhet mot overslag selv i ugunstigste stilling.

3.1.4 Krav til montasje og returledningens høyde over marken

På master skal returledningene normalt monteres symmetrisk om utliggerens øverste konsoll.

Returledning på mast skal ved de høyest forekommende temperaturer ikke være lavere enn kontakttrådhøyden.

På planovergang skal returledningen henges slik at ledningens laveste punkt minst er 0,30 m høyere enn kontakttråden. For minimum kontakttrådhøyde ved planoverganger se avsnitt 5.4, kap 4.

3.1.5 Returledning over publikums- og lasteområder

Returledningen skal ikke føres over lasteområder. Kryss av områder som er tilgjengelige for publikum bør unngås.

3.1.6 Mekanisk påkjenning

Returledning skal i frie spenn ikke påkjennes mer enn 50 % av de høyeste tillatte påkjenninger for høyspenningsledninger i ugunstigste belastningstilfelle. For øvrig skal ledningens fester, strømførende forbindelser etc. tilfredsstille gjeldende forskrifter for lavspenningsanlegg.

3.1.7 Returledning på fri linje

fri linje forbindes returledningene direkte til uttakene for sekundærviklingen på alle sugetransformatorene og til kjøreskinnene (ref Robusthet, a) Tilkoblinger til kjøreskinne, 1 Utførelse) ved den mast som er mest mulig midt imellom sugetransformatorene. Dersom det er en stasjon på strekningen mellom en sugetransformator og en nedføring, så skal denne stasjonen ikke ha en egen nedføring, se Figur 1. (NB! Detaljer i forbindelse med nullfelt er ikke vist på denne figuren).

Figur 1: Returledning på fri linje

3.1.8 Returledning på dobbeltspor

På dobbeltsporet bane forbindes de to returledningsparene ved nedføringene. Denne forbindelsen kan enten utføres som isolert kabel forlagt i jorden, eller som isolert ledning i luftstrekk og skal ha samme strømføringsevne som returledningen. Tverrforbinder som forlegges som kabel i jord utføres i henhold til [FEF]. Nedføring fra returledning til klemmebrett skal ha samlet strømføringsevne lik returledningens. Minsteavstand mellom isolert ledning og signal, lysmast e.l. skal være 0,5 m.

3.1.9 Returledning på stasjoner

Se Felles elektro.

4 Andre komponenter i returkretsen

4.1 Sugetransformatorer

a) Sugetransformator: Strekninger med sugetransformator skal ha begrensning av innbyrdes avstand.
    1. Utførelse: Sugetransformatorer skal settes opp med 3-4 km innbyrdes avstand.
    2. Utførelse: Avstanden mellom matepunkt og sugetransformator skal være halvparten (1,5-2 km) av innbyrdes avstand til sugetransformatorer.

Sugetransformatorer skal plasseres minst 300 meter fra steder der hvor elektriske trekkaggregater kan få stopp. Sugetransformatorer skal heller ikke plasseres ved dødseksjoner, eller på steder der priærviklingen kan risikere å bli kortsluttet av andre ledninger.

Sugetransformator som inngår som en del i en streknings kontaktledningssystem skal alltid tilkobles i et seksjonsfelt, se Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering.

På strekning med forsterkningsledning skal det ikke brukes egen sugetransformatorer for denne.

Oljeisolerte sugetransformatorer som plasseres i tunnel skal inneholde brannhemmende kjøleolje. Oljeisolerte sugetransformatorer som plasseres i kiosk på bakken skal utstyres for oljeoppsamling.

Isolerte skinner for sugetransformatorer skal ha en primærvikling som innkobles i kontakt-ledningen og en sekundærvikling som innkobles i banestrømmens returkrets. Omsetningsforholdet i en sugetransformator skal være 1:1.

Gjennomføringen for primærviklingen skal merkes A og B og for gjennomføringen for sekundærviklingen skal merkes a-0-b hvor 0 er sekundærviklingens midtuttak. Sekundærviklingens midtuttak kan, avhengig av signalsystem, tilkobles sporet.

Sugetransformatorer skal anordnes slik at strøm og spenningsmåling i returforbindelsen skal kunne måles.

4.2 Filterimpedanser for strekninger med relébaserte 95 /105 Hz sporfelter

En filterimpedans skal plasseres med lokket i plan med svillens overkant slik at den er synlig og med isolatortilkoblinger vekk fra spor.